Kamer neemt voorstel ChristenUnie over: nee tegen politieke unie

18-02-2011 09:30 18-02-2011 09:30

De Tweede Kamer wil dat het kabinet ,,krachtig afstand'' neemt van elke beweging naar een meer politieke unie in Europa. De motie van Arie Slob hiervoor werd aangenomen. Nationale zeggenschap moet er volgens een meerderheid in het parlement blijven over zaken als pensioenen, belastingen en lonen. Slob is blij met het duidelijke signaal van de Kamer: ,,Dit is wel historisch te noemen. Ik wijs Europese samenwerking niet af, maar de voornemens van de grootmachten gaan teveel richting die van een superstaat.”

De motie maakt de bewegingsruimte van het kabinet in Europa kleiner. De minister van Financiën had het aannemen van de motie ook ontraden. Met steun van de PvdA werd de motie toch aangenomen. Volgens Slob is dat veelzeggend: ,,Hiermee geeft de Kamer duidelijk de richting aan die het met Europa op moet. En dat is niet in de richting van een politieke unie.”

Onlangs kwamen Duitsland en Frankrijk met voorstellen die ertoe zouden leiden dat Europa meer invloed krijgt op het economisch beleid van de lidstaten. De ChristenUnie en andere partijen vrezen dat de twee landen, onder het mom van Europese coördinatie, slechts willen toewerken naar een meer politieke unie.

De ingediende motie:

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat als het om monetaire samenwerking gaat in deze weken in Europa belangrijke besluiten genomen zullen worden;

Overwegende, dat landen als Duitsland en Frankrijk de indruk wekken, onder het mom van Europese coördinatie, toe te werken naar een meer politieke unie;

Van mening, dat ons land nationale zeggenschap moet blijven houden over zaken als pensioenen, belastingen en lonen;

Verzoekt de regering, in de nu lopende procedure krachtig afstand te nemen van elke beweging naar een meer politieke unie en zich in te blijven zetten voor strikte naleving van het Stabiliteits- en Groeipact met passende sancties voor landen die gemaakte afspraken niet nakomen;

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Slob

Irrgang

Plasterk

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > februari

Geen berichten gevonden