ChristenUnie: nieuwe stevige eisen aan NS

witboekNS-arie-slob02-03-2011 12:08 02-03-2011 12:08

Tweede Kamerlid Arie Slob heeft vandaag een amendement ingediend op de Wet Personenvervoer 2000 waarin hij vraagt om een programma van eisen voor NS. Slob: “Binnenkort besluit het kabinet of de NS na 2015 het contract krijgt voor het hoofdrailnet. Ik wil dat de onderhandelingen hierover transparant zijn. De Tweede Kamer moet daarom eerst kunnen spreken over een programma van eisen en niet in één keer met een eindresultaat worden geconfronteerd van onderhandelingen tussen de minister en NS terwijl we het nog geeneens over de uitgangspunten hebben gehad.”

Slob maakt zich zorgen dat de bezuinigingen van het nieuwe kabinet ten koste zullen gaan van het treinaanbod: “Daarom moeten we het eerst eens worden over het eisenpakket en dan kijken of de ingeboekte bezuinigingen van het kabinet haalbaar zijn”. Ook wil Slob dat consumentenorganisaties kunnen adviseren over het programma van eisen. “We spreken over het vervoer over ons spoorwegnet tot zeker 2025. Ik wil weten wat de wensen zijn van deze organisaties zodat de minister daar in de onderhandelingen met NS rekening mee kan houden.”

De opbrengsten van het hoofdrailnet bedragen jaarlijks een kleine 2 miljard euro. Slob: “De concessieverlening moet dan ook zorgvuldig gebeuren. Momenteel woedt er een discussie over het aanbesteden van het openbaar vervoer. Wat betreft de ChristenUnie blijft NS de vervoerder op het hoofdrailnet. Het zou vreemd zijn als de Franse of Duitse spoorwegen het net van NS zouden overnemen terwijl deze landen zelf hun hoofdcorridors niet aanbesteden. De eisen aan NS moeten wel veel strenger, bijvoorbeeld wat betreft de kwaliteit van de reisinformatie en de minimum frequenties van treinen.”

In de huidige concessie zijn de bepalingen voor het aantal treinen wat betreft de ChristenUnie te slap. Slob: “Als NS met 2 treinen per uur rijdt naar alle grote stations dan is dit in de huidige concessie al voldoende. Op veel trajecten rijden meer dan twee keer zoveel treinen. Die criteria moeten dus worden aangescherpt want anders hebben ze geen enkele waarde.” Ook het nachtnet moet wat betreft de ChristenUnie worden verplicht en meer stations moeten ’s nachts bereikbaar worden. “Veel reizigers die vroeg moeten vertrekken vanuit Schiphol of die ’s avonds laat landen kunnen geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Dat kan beter!”

Arie Slob heeft hierover het volgende amendement ingediend:

----------------------------------------------------------------------------------------------

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

AMENDEMENT VAN HET LID SLOB

Ontvangen 1 maart 2011 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel Y, komt als volgt te luiden:

Y

In artikel 66 wordt het tweede lid als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

aa. een programma van eisen als bedoeld in artikel 44;.

2. In onderdeel e wordt “artikel 69b, tweede lid” vervangen door: artikel 65, tweede lid.

II

Aan Artikel V wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: Artikel I, onderdeel Y, van deze wet werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Toelichting

Aangezien het programma van eisen een instrument is om sturing te geven aan de kwaliteit van het openbaar vervoer waarop de concessie betrekking heeft, ligt het niet direct voor de hand om het opstellen van een programma van eisen uitsluitend te koppelen aan de aanbesteding van een concessie. Ook bij onderhandse gunningen draagt een programma van eisen bij aan een transparant proces voor de totstandkoming van de concessie. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was daarom ook bij de onderhandse gunning van concessies voor het openbaar vervoer per bus, tram of metro een programma van eisen verplicht. Aangezien in het huidige wetsvoorstel wordt voorgesteld de mogelijkheid tot onderhandse gunning van het stadsvervoer te beëindigen is deze verplichting door middel van een nota van wijziging (Kamerstuk 32 376, nr. 9) uit het wetsvoorstel verdwenen.

Volgens artikel 66 van de Wet personenvervoer 2000 moet de minister, indien hij een concessie voor het hoofdrailnet wil verlenen, een beleidsvoornemen opstellen. Middels dit amendement wordt geregeld dat een programma van eisen in dit beleidsvoornemen dient te worden opgenomen of vermeld. Het beleidsvoornemen wordt aan de Tweede Kamer voorgelegd. De opname of vermelding van het programma van eisen in dit beleidsvoornemen vergroot de betrokkenheid van de Tweede Kamer, aangezien deze de mogelijkheid krijgt om te spreken over de inhoud van de concessie alvorens er een concessieovereenkomst ligt. Bovendien is een programma van eisen een extra garantie dat er marktconforme afspraken worden gemaakt bij inbesteding.

Op 23 februari 2010 is genoemd beleidsvoornemen verschenen (Kamerstuk 31987 nr. 5). Dit beleidsvoornemen is echter controversieel verklaard en vervolgens op 23 maart 2010 ingetrokken (Kamerstuk 31987 nr. 7). Aangezien de huidige concessie voor het Hoofdrailnet afloopt op 31 december 2014 zal naar verwachting op korte termijn een nieuw beleidsvoornemen verschijnen. Om ook bij de komende concessieverlening al een programma van eisen als vertrekpunt te hebben wordt voorgesteld de bepaling in dit amendement met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 januari 2011.

Slob

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer
Verkeer & Vervoer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: nieuwe stevige eisen aan NS'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2011 > maart

Geen berichten gevonden