ChristenUnie: maak effect maatschappelijke investering inzichtelijk

30-03-2011 16:51 30-03-2011 16:51

De ChristenUnie wil graag van het kabinet weten wat het effect is van investeringen in de maatschappelijke opvang. Tweede Kamerlid Esmé Wiegman stelt deze vragen naar aanleiding van een effectiviteitsstudie die is gedaan naar de time-out voorziening Het Passion. “De stijgende zorgkosten kunnen weggestreept worden door de dalende kosten die gemoeid zijn met een harde aanpak door justitie en politie. Het kabinet zou deze effecten op landelijk niveau in kaart moeten brengen. De effectiviteitsstudie laat zien dat ‘Goed doen loont!’.”

Esmé Wiegman heeft onlangs de time-outvoorziening Het Passion in Hummelo bezocht waar een efficitiviteitsstudie naar de time-outvoorziening werd gepresenteerd. Wiegman: “Deze voorziening is mede effectief door haar rustige karakter en ligging. Nu worden deze instellingen decentraal gefinancierd terwijl de cliënten veelal uit stedelijke gebieden komen. Het kabinet zou gemeenten moeten stimuleren om WMO gelden te bundelen om zo time-out voorzieningen over de gemeentegrenzen mogelijk te maken.”

Esmé Wiegman heeft hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld:

1. Heeft u kennisgenomen van het rapport: ‘Van grote betekenis! Effectiviteitstudie van time-outvoorziening Het Passion in Hummelo’?[1] Wat is uw reactie op de conclusies van het rapport?

2. Bent u met mij van mening dat deze time-out voorziening mede effectief is door haar specifieke karakter en ligging?

3. Hoe verklaart u dat instellingen die buiten gemeentegrenzen om WMO-activiteiten faciliteren en een landelijke instroom hebben, zoals Het Passion moeilijk decentraal gefinancierd kunnen worden?

3. Hoe gaat u gemeenten stimuleren en faciliteren om WMO gelden te bundelen om over gemeentegrenzen heen time-out voorzieningen mogelijk te maken?

4. Bent u bereid om voor de behandeling van de voorjaarsnota inzichtelijk te maken wat op landelijk niveau het effect is van investeringen in maatschappelijke opvang in samenhang met kosten en baten van zorgverlening, politie, justitie en verzekeringen, gezien de resultaten van het onderzoek naar de business case van de gemeente Rotterdam?[2]

5. Bent u met mij van mening dat voor de groep dak- en thuislozen een indicatie met terugwerkende kracht wel declarabel zou moeten zijn, op een time-out voorziening voor dag- en thuislozen komen namelijk veel niet-geïndiceerde zorgmijders? Zo ja, hoe wilt u dit organiseren?

6. Is het mogelijk om binnen de financiering van zorgzwaartepakketen een ontheffing van kracht te laten zijn voor time-outvoorzieningen zodat zij ‘verblijf’, ondanks de formeel te korte duur, toch vanuit een zorgzwaartepakket kunnen financieren, zodat de kleinschaligheid van deze voorzieningen met de daaraan gekoppelde effectiviteit geborgd kan blijven? Zo ja, hoe wilt u dit mogelijk maken? Zo nee, waarom is dit niet mogelijk?

[1] Van grote betekenis, effectiviteitstudie van time-outvoorziening Het Passion in Hummelo, centrum voor samenlevingsvraagstukken: http://www.hetpassion.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=55:onderzoek-qvan-grote-betekenisq&catid=33:publicaties&Itemid=79
[2] Oog voor kwetsbare burgers, BMC: http://www.bmc.nl/files/uploads/09M354%20prf%204%20Special%20MO%2021x23.pdf

Labels
Esmé Wiegman
Opvang
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > maart

Geen berichten gevonden