ChristenUnie: Onzekerheid boeren door niet nakomen beloften Bleker

1014140woensdag 08 juni 2011 13:41

Tweede Kamerlid Esmé Wiegman: “Staatssecretaris Bleker moet zijn beloften uit de verkiezingstijd waarmaken. Doordat de vrijwillige ruilverkaveling opnieuw is stil komen te liggen blijft onzekerheid voor boeren in Overijssel voortbestaan. Zij weten nu nog steeds niet waar zij aan toe zijn.” Wiegman heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris.

Schriftelijke vragen van het lid Wiegman - Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over vrijwillige kavelruil.

  1. Kunt u zich herinneren dat u op 18 februari 2011 heeft toegezegd dat ‘alle vrijwillige kavelruilen van nu en in de toekomst … niet meer worden belemmerd door het Rijk’[1]?
  2. Bent u bekend met het besluit van de Gedeputeerde Staten van Overijssel van 2 maart waarmee alle landinrichtingsprojecten voorlopig zijn opgeschort, waardoor de vrijwillige kavelruilen alsnog geblokkeerd worden?
  3. Hoe verhoudt dit besluit van de Provinciale Staten van Overijssel zich tot uw uitspraak dat vrijwillige kavelruil niet meer zal worden belemmerd door het Rijk, aangezien het besluit direct samenhangt met de bezuinigingen op natuur die vanuit het Rijk zijn aangekondigd?
  4. Vindt u het acceptabel dat projecten die door provincies vanuit verwachtte ILG 2007-2013-gelden zijn voorgefinancierd, zoals de kavelruilplannen in Dalmsholte in Overijssel – die bovendien al ten dele al zijn gerealiseerd – , nu worden opgeschort omdat vanuit het Rijk wordt bezuinigd?
  5. In hoeverre is het Rijk juridisch verplicht om alsnog die financiële middelen beschikbaar te stellen waarop door de Provincie Overijssel kon worden gerekend bij het aangaan van dit gebiedsontwikkelingsplan?
  6. Hoe wilt u voorkomen dat de bereidwilligheid onder agrarische ondernemers zal verdwijnen als gevolg van onzekerheid en uitstel van vrijwillige kavelruilplannen?
  7. Wat gaat u doen om de op 18 februari 2011 door u geschetste situatie alsnog te bewerkstelligen, zodat vrijwillige kavelruil onbelemmerd doorgang kan vinden?
  8. Gaat met het opschorten van de landinrichtingsprojecten ook de mogelijkheid verloren om nu en/of in de toekomst aanspraak te doen op cofinanciering vanuit de Europese Unie? Om welke bedragen gaat dit?
  9. Wilt u de beantwoording van deze vragen voor het notaoverleg EHS/Natuur/Biodiversiteit/Ontpoldering van 27 juni 2011 de Kamer doen toekomen?


[1] De Stentor,19 februari 2011, ‘Bleker komt naar Vechtdal met belofte en cadeau’.

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > juni

Geen berichten gevonden