'Strengere eisen voor NS'

trein14-09-2011 11:53 14-09-2011 11:53

De ChristenUnie wil duidelijker en strengere eisen voor NS. Tweede Kamerlid Arie Slob:,,De minister heeft nu alleen maar globale afspraken over de prestatie-eisen voor het hele hoofdrailnet. Hierdoor kan het spoorvervoer op 1 spoorverbinding slecht zijn terwijl de NS toch een goed rapportcijfer krijgt. Regionale vervoerders moeten aan een veel strenger eisenpakket voldoen en ook nog eens om de paar jaar met elkaar moeten concurreren om op een spoorlijn te mogen rijden.”

Het Kamerlid heeft daarom vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur & Milieu.

Het Kamerlid reageert op de “Marktscan personenvervoer per spoor” van de Nederlandse Mededingingsauthoriteit die vandaag is verschenen. Hierin constateert de NMa ook dat de NS voor een belangrijk deel haar eigen prestaties monitort. Arie Slob: “Natuurlijk wordt dit wel door de overheid gecontroleerd, maar het is toch een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. De ChristenUnie wil beter onafhankelijk toezicht op de NS”.

Regionale spoorvervoerders zijn volgens de NMa vaak afhankelijk van NS, bijvoorbeeld als het gaat om reisinformatie, het tariefsysteem en kaartautomaten. Slob: “Het is logisch dat de grootste vervoerder bepaalde diensten mede uitvoert voor de kleine vervoerders. Uiteindelijk is dat meestal ook goed voor de reiziger, maar het moet wel transparant zijn geregeld. NS moet niet in een machtspositie komen ten opzichte van de kleine vervoerders.”

Vragen aan de minister van Infrastructuur & Milieu 

  1. Kent u het bericht “Zo geweldig zijn de NS niet”[1] en heeft u kennisgenomen van de “Marktscan Personenvervoer per spoor” van de NMa?
  2. Deelt u de aanbeveling van de NMA dat in de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet gedetailleerdere, specifiekere en meetbare eisen over de te leveren prestaties moeten worden opgenomen en dat daarbij niet alleen op het niveau van het hele netwerk, maar ook op lijnniveau eisen geformuleerd moeten worden?
  3. Deelt u de mening dat in de nieuwe hoofdrailnetconcessie de concessiehouder niet zijn eigen prestaties moet monitoren, maar dat dit door een onafhankelijke instantie dient te gebeuren en frequenter en meer gedetailleerd dan nu het geval is?
  4. Deelt u de mening dat er toezicht moet komen op afspraken tussen NS en regionale spoorvervoerders op die gebieden waar er een zekere mate van afhankelijkheid van NS bestaat zoals reisinformatie, kaartautomaten en gegevensverstrekking over vervoersprestaties? Hoe gaat u dit toezicht vormgeven?
  5. Klopt het dat er in overeenkomsten tussen regionale vervoerders en NS is vastgelegd dat er bij ongeplande verstoringen aan klanten geen omreisadvies via regionale lijnen wordt gegeven? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze hiermee het belang van de Reiziger met hoofdletter R wordt gediend?
  6. Heeft de NMa voldoende wettelijke toezichtbevoegdheden om de problemen op de markt voor het spoorvervoer zoals geconstateerd in de marktscan op te lossen?

 

 

[1] Trouw, 14 september 2011

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer
Verkeer & Vervoer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > september

Geen berichten gevonden