Bijdrage van de ChristenUnie aan begrotingsdebat Veiligheid en Justitie

Vrouwe Justitia02-11-2011 14:12 02-11-2011 14:12

De bijdrage van de ChristenUnie aan het begrotingsdebat Veiligheid en Justitie. Schouten: 'In het overheidsbeleid gaat het uiteindelijk altijd om recht en gerechtigheid, de Justitia. En openbare veiligheid, ontzettend belangrijk in het dagelijks leven van mensen, is daar een verschijningsvorm van. Deze bewindspersonen mogen zich de hoeder weten van het Recht en de gerechtigheid. Het klinkt abstract, maar komt dichtbij in de onderwerpen die we vandaag zullen behandelen. Actuele problemen als winkeldiefstal, gewelddadige overvallen, mensenhandel en misstanden in de prostitutie vragen om antwoord.

Veiligheid is belangrijk voor dit kabinet. Veiligheid is ook belangrijk voor de ChristenUnie. Maar voor een veilige samenleving is meer nodig dan grenzen stellen alleen. Ook handhaven, bijvoorbeeld door het vergroten van de pakkans, en preventie zijn noodzakelijk. Voor de ChristenUnie past een combinatie van enerzijds duidelijke grenzen stellen, maar ook inzetten op preventie en rehabilitatie bij de tweeslag recht en gerechtigheid. Graag hoor ik de inzet van de bewindspersonen op deze twee punten.

Prostitutie & Mensenhandel
Begin dit jaar is de wet regulering prostitutie door de Tweede Kamer behandeld. Gelukkig werd breed de noodzaak gezien om de misstanden in de prostitutiebranche aan te pakken. Meer dan de helft van de vrouwen werkt gedwongen in de prostitutie. Dwangarbeid. Uitbuiting. Verkrachting. Daar kan je niet stil over blijven. De wet zal zorgen voor verbeteringen. Maar regels stellen is één, ook de handhaving en zorg voor slachtoffers moet op orde zijn. En daar is nog veel winst te halen.

Handhaven
De opbrengsten van prostitutiegerelateerde mensenhandel zijn enorm; de pakkans is gering en de straffen zijn laag. In de begroting is sprake van een forse werkvoorraad voor de bestrijding van mensenhandel en kinderporno. Ondertussen komt dit jaar wel de dierenpolitie op stoom met maar liefst 250 agenten terwijl er zelfs geen inzicht is hoe groot de werkvoorraad is. De ChristenUnie vindt deze verhouding in de inzet van de politie voor deze taken scheef en stuitend. Ik heb daarom een amendement ingediend om de capaciteit voor de animal cops in te zetten voor de bestrijding van mensenhandel en kinderporno. Vandaag klonk uit Amsterdam de verzuchting dat Amsterdam verplicht wordt 59 agenten in te zetten als animalcop. Kan de minister dat bevestigen?

Uitstapprogramma’s
Ik vind het bijna beschamend dat ik weer moet beginnen over de uitstapprogramma’s. Jaar na jaar heeft de Kamer uitgesproken geld te willen vrijmaken voor uitstapprogramma’s en de uitstapprogramma’s tot structureel flankerend beleid te willen maken.

Maar ondanks de warme overdracht vanuit het ministerie, moeten we constateren dat de uitstapprogramma’s zijn teruggeworpen in de tijd. De minister zegt in antwoord op de feitelijke vragen dat in het grootste deel van de gevallen continuering van de projecten is veilig gesteld. Dat komt niet overeen met wat wij horen uit de verschillende gemeenten.

  • In Den Haag moesten de 4 trajectbegeleiders stoppen. Ook in Rotterdam zijn de trajectbegeleiders en coördinator ontslagen en blijft er een groep van 100 prostituees dit najaar zonder hulp achter.
  • De toekomst van de uitstapprogramma’s in Deventer en Haarlem is ongewis.
  • In Zwolle is er geen geld meer voor het stimuleren van werkgevers om ex-prostituees in dienst te nemen.

De uitstapprogramma’s redden het dus niet zonder landelijke betrokkenheid. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, dat ook de evaluatie heeft gedaan, adviseerde de minister te zorgen voor een landelijk geborgde dekking van de uitstapprogramma’s: uitstappers moeten ook buiten hun woon- of verblijfplaats terecht kunnen. “Hoewel een effectieve uitvoering van de uitstapprogramma's bij uitstek een lokale of regionale regie en coördinatie vergt, ligt het volledig onderbrengen van de RUPS in gemeenten niet zo voor de hand”, zo schreven de onderzoekers. Waarom heeft de minister dit advies niet overgenomen?

De ChristenUnie heeft een ingediend om structureel 2 miljoen, en dat is het minimale, beschikbaar te stellen voor een landelijk geborgde dekking van de uitstapprogramma’s. We mogen deze vrouwen niet in de kou laten staan!

Mensenhandel
Door gebrek aan opvangcapaciteit belanden Slachtoffers van mensenhandel op dit moment door gebrek aan opvang ongewild weer in de prostitutie, zelfs nadat ze zich gemeld hebben bij de politie, zo meldt de federatie opvang. Dat kan toch niet! Hoe gaat de minister hier werk van maken?

Privacy en opsporing
Uit de monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) blijkt dat winkeldiefstal een hardnekkig verschijnsel is en speciale aandacht verdient. Winkeliers gaan op zoek naar wegen om dit zelf aan te pakken, door het publiceren van beelden van overvallen en diefstal. En voorzitter, hier kan ik mij iets bij voorstellen. Want het is nogal wat als je voor de zoveelste keer overvallen wordt. Tegelijk vindt ook mijn fractie dat het primaat voor opsporing bij de politie behoort te liggen. Ziet de minister mogelijkheden om dit te faciliteren? Bijvoorbeeld door als uitgangspunt te nemen dat aan de politie ter beschikking gestelde beelden op een website van justitie moeten worden gepubliceerd, tenzij justitie er binnen 7 dagen motiveert waarom het onderzoeksbelang of de privacy zich tegen de openbaarmaking verzetten. Graag een reactie.

Evenementenheffing
Voorzitter, de ChristenUnie is blij met de invoering van de evenementenheffing ter bekostiging van de politie-inzet. Maar de ChristenUnie begrijpt niet waarom de evenementenheffing niet gaat gelden voor voetbalwedstrijden. Het gaat om 300.000 manuren per jaar, circa 1/3 van alle politie-inzet bij evenementen. Het kan toch niet zo zijn dat voor dancefeesten die worden verstoord door voetbalvandalen wel een heffing wordt gevraagd, maar dat voor voetbalwedstrijden waar diezelfde vandalen heen gaan geen heffing wordt gevraagd? Ik heb daarom een amendement ingediend waarmee er tevens extra geld komt voor de vrijwillige politie.

Vrijwilligers
Over vrijwilligers gesproken. Dit kabinet kiest zowel voor de brandweer als voor de politie voor schaalvergroting. Het risico is groot dat dit ten koste gaat van de binding van de vrijwilligers met het korps. Hoe willen deze ministers de betrokkenheid van brandweer- en politievrijwilligers borgen?

Beveiliging Joodse instellingen
Meer dan 800.000 Euro per jaar zijn enkele Joodse instellingen kwijt aan beveiligingskosten, zo bleek deze zomer. Die zijn onevenredig zwaar belast. Eerder dit jaar werd de motie Rouvoet c.s. aangenomen. Daarin is de regering verzocht in gesprek te gaan met joodse (onderwijs)instellingen en gemeenten om tot een oplossing te komen voor de onevenredig hoge beveiligingskosten van deze instellingen. Wat is de oplossing die de minister voor de Kamer in petto heeft?

Voorzitter, een dienstbare overheid is een rechtvaardige overheid. Een overheid die veiligheid biedt en recht en rechtszekerheid waarborgt. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor een samenleving om in vrede samen te leven. Het komende jaar staat er veel op de agenda. Bijvoorbeeld als het gaat om de gerechtelijke kaart, de griffierechten en de politie. De fractie van de ChristenUnie zal ook het komende jaar met genoegen haar bijdrage leveren aan het waar mogelijk versterken van die dienstbare en rechtvaardige overheid.

Labels
Carola Schouten
Justitie
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > november

Geen berichten gevonden