ChristenUnie wil gezamenlijke aanpak kinderrechten binnen Koninkrijk

Cynthia Ortega in Tweede Kamer02-11-2011 16:03 02-11-2011 16:03

ChristenUnie Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn wil dat de problematiek rondom incest, kindermisbruik en kindermishandeling in Koninkrijksverband wordt aangepakt. Zij heeft hiertoe samen met SGP Kamerlid vd Staaij een motie over ingediend waarover de minister zich positief heeft uitgesproken en die deze week door de Tweede Kamer is aangenomen. De motie roept de regering op om samen met de andere Koninkrijkspartners de problematiek te bespreken.

Tijdens het zomerreces in 2011 werd Kamerlid Ortega-Martijn geconfronteerd met schrijnende gevallen die binnen het Koninkrijk spelen. Ortega: “Het waarborgen van fundamentele menselijke rechten, waaronder die van kinderen, is een Koninkrijksaangelegenheid en is vastgelegd in het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het Koninkrijk heeft er baat bij dat deze problemen gemeenschappelijk worden aangepakt want ook Nederland heeft te kampen met dergelijke ontoelaatbare praktijken”. Hierbij denkt de ChristenUnie aan mogelijkheden in wetgeving en beleid, kennisuitwisseling, technische ondersteuning en versterking van een aantal organisaties ter bevordering van kinderbescherming. “Deze motie vraagt de regering concrete stappen te gaan zetten om tot een verbetering van de situatie te komen”, aldus Ortega-Martijn.

Ook heeft het Kamerlid Ortega gewezen op een onderzoek naar de stand van kinderrechten in de autonome landen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van UNICEF. De kinderrechten organisatie meldde overigens deze week op basis voorlopige resultaten van dit eigen onderzoek dat op Bonaire veel kinderen er te maken hebben met armoede, mishandeling, drugs- en criminaliteitsproblemen en tienerzwangerschappen.

De verantwoordelijkheid voor de naleving van de rechten van kinderen op het eiland ligt bij Nederland, zegt de VN-organisatie. Volgens Unicef zien de bewoners na de staatkundige verandering vorig jaar (10-10-10) weinig verbeteringen op het eiland.

De ChristenUnie kamerleden Ortega en Wiegman hebben minister Donner daarom schriftelijk gevraagd snel in gesprek te gaan met het bestuurscollege Bonaire over de kinderrechten situatie op Bonair en een plan van aanpak te ontwikkelen.


DE AANGENOMEN MOTIE VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN VAN DER STAAIJ

Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 33

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er binnen het Koninkrijk sprake is van incest, kindermisbruik en kindermishandeling;

overwegende, dat het waarborgen van ‘fundamentele menselijke rechten en vrijheden’, waaronder die van kinderen, een Koninkrijksaangelegenheid is en tevens is vastgelegd in het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind;

overwegende dat UNICEF momenteel de situatie van kinderrechten in Curaçao, Sint-Maarten, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderzoekt;

verzoekt de regering deze problematiek in overleg met de Koninkrijkspartners te bespreken en de resultaten van het UNICEF onderzoek daarbij eventueel te betrekken;

verzoekt de regering zonodig in gezamenlijkheid te komen tot een bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van wetgeving en beleid, kennisuitwisseling, technische ondersteuning en kinderbescherming;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Van der Staaij

 


Schriftelijke vragen namens de leden Ortega-Martijn & Wiegman-van Meppelen Scheppink aan de Minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn over de situatie van kinderen op Bonaire.

1)      Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Veel problemen voor kinderen op Bonaire[i]’? Heeft u tevens kennis genomen van de ChristenUnie-notitie[ii] waarin nadrukkelijk zorgen worden geuit over positie van kinderen, onder meer op Bonaire?

2)      Deelt u de zorgen over de kinderrechtensituatie op Bonaire, onder andere betreffende armoede, verwaarlozing, mishandeling, drugs- en criminaliteitsproblemen en tienerzwangerschappen?

3)      Heeft het pas geopende Centrum voor Jeugd en Gezin doelen opgesteld om de positie van kinderen op korte termijn te verbeteren? Zo ja, welke doelen zijn er opgesteld en hoe worden deze doelen gemonitord?

4)      Levert de huidige kinderrechtensituatie op Bonaire één (of meerdere) schending(en) van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind op? Zo ja, welke schendingen betreft dit?

5)      Deelt u de analyse dat basisvoorzieningen op vele terreinen, zoals voor vrije tijd, uithuisgeplaatste kinderen, naschoolse opvang, ontbreken en dat ouders, kinderen en professionals die met kinderen werken weinig weten over kinderrechten?

6)      Bent u bereid om op korte termijn en in samenspraak met het bestuurscollege Bonaire een plan van aanpak te ontwikkelen om verbeteringen aan te brengen in de kinderrechtensituatie op Bonaire, op het gebied van onder meer armoede, verwaarlozing, mishandeling, drugs- en criminaliteitsproblemen en tienerzwangerschappen? Zo ja, op welke termijn kan de Kamer dit plan tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

7)      Hoe is de verdeling in verantwoordelijkheden tussen enerzijds de verschillende ministeries en anderzijds het Bestuurscollege van Bonaire met betrekking tot de kinderrechten op Bonaire en de andere openbare lichamen?

 


[i] ‘Veel problemen voor kinderen op Bonaire’, 31 oktober 2011, UNICEF: http://www.unicef.nl/pers/persberichten/veel-problemen-voor-kinderen-op-bonaire/

[ii] ‘Een binnen Nederland aanvaardbaar Voorzieningenniveau: Een droom die werkelijkheid moet worden’. September 2011, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer.

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > november

Geen berichten gevonden