Ortega-Martijn: aandacht in lerarenopleiding om pesten tegen te gaan

cynthia+ortega+tweede+kamer-610woensdag 30 november 2011 14:14

Pesten op school is een groot maatschappelijk probleem. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,De impact van pesten op kinderen is groot: niet alleen voor nu, maar ook in zijn of haar verdere leven. Kinderen en jongeren gaan er aan kapot. Kinderen krijgen te maken met faalangst, diep wantrouwen, depressie, zelfbeschadiging en overwegingen of pogingen tot zelfdoding.” De ChristenUnie wil dat in de lerarenopleiding meer aandacht wordt besteed aan oorzaken van pesten en het tegengaan van pestgedrag.

Pestgedrag is niet vanuit politiek Den Haag op te lossen. Ortega-Martijn: ,,Het vraagt om bewustzijn en actie van leerkrachten, schoolbesturen en ouders.” De ChristenUnie roept de minister op om in gesprek te gaan met het onderwijsveld en deskundigen over dit thema.

Minder regels

De ChristenUnie verzoekt daarnaast de minister actief bezig te gaan met het verminderen van het doolhof aan (onnodige) regels in het onderwijs. Ortega-Martijn: ,,Het is volstrekt onbegrijpelijk dat scholen en leraren zich aan zo’n 1800 regels moeten houden. Ik kijk naar het onderwijs op basis van vertrouwen. Dat betekent voor professionals minder regeldruk en meer tijd voor hun kerntaak: het geven van onderwijs. Wij willen op de korte termijn een ambitieuze doelstelling van 30% vermindering van de regeldruk gerealiseerd zien. We verwachten dat op termijn de regeldruk zelfs met de helft verminderd moet kunnen worden.”

Uit een peiling van de Besturenraad onder schoolbestuurders blijkt dat leraren en bestuurders zich overmatig gecontroleerd voelen. Een deelnemer meldde dat het vertrouwen op deskundigheid en professionaliteit plaats hebben gemaakt voor papieren controlelast. Ook administratie rondom lesuitval, de detaillistische controle van de onderwijstijd en de administratie rondom CITO-scores wordt als belastend ervaren. Ortega-Martijn: ,,De ChristenUnie stelt voor om het onderwijsveld en de Onderwijsraad een inventarisatie te laten maken van alle regels die als onnodig ervaren worden. De minister en de Kamer moeten dan ook echt met deze inventarisatie aan het werk gaan. 1800 regels voor scholen is veel te veel. Mijn oproep aan de minister is: Geef het onderwijs terug aan scholen, leraren, ouders en leerlingen.”

Techniekonderwijs

De vraag naar technisch personeel door het bedrijfsleven is groot. Toch dreigt in veel regio’s het technisch vmbo-onderwijs te verdwijnen. Ortega: ,,We moeten ons bewust zijn van het grote belang van technisch geschoolde mensen. De ChristenUnie maakt zich grote zorgen om het feit dat in bepaalde regio’s sommige sectoren, zoals techniek, verdwijnen uit het vmbo-aanbod.”

Ortega-Martijn vindt dat in de regio’s vmbo-kernprogramma’s met een breed aanbod moeten blijven bestaan en dat vernieuwing van vmbo-programma’s kan plaatsvinden in overleg met het bedrijfsleven en mbo-opleidingen. ,,Alle betrokken partijen zullen hard moeten werken aan een verbetering van beroepsgericht onderwijs. De ChristenUnie stelt voor om daar al op de basisscholen mee te beginnen. Zo wordt bij CITO-toetsen vooral op theoretische kennis gelet, terwijl het goed zou zijn om ook praktische vaardigheden te erkennen. Het gaat om leerlingen met gouden handen.” Ortega-Martijn: ,,Het moet het voor leerlingen aantrekkelijker zijn om een technische opleiding te gaan volgen, waarbij ze les krijgen van bekwame leraren. Aansprekende mensen uit de praktijk zijn een goed uithangbord voor de opleiding.”

Passend onderwijs

De ChristenUnie vindt dat het kabinet op een onverantwoorde manier zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs mee wil laten doen. De leerlingen verdienen waar nodig extra aandacht en tijd, maar dit komt ernstig onder druk door de bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs en het daarmee gepaard gaande ontslag van onderwijspersoneel. Kamerlid Ortega-Martijn wil van de minister weten hoe zorgleerlingen volwaardig kunnen meedraaien als de plannen van de minister doorgaan om de klassen in het regulier basisonderwijs met 12% te vergroten. Ortega-Martijn: ,,De ChristenUnie stelt nogmaals voor om af te zien van de prestatiebeloning voor leraren en dit geld te steken in begeleiding van zorgleerlingen.”

Labels
Cynthia Ortega
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > november

Geen berichten gevonden