Voordewind: stel het belang van asielkinderen voorop

vrijdag 11 mei 2012 16:51

Tweede Kamerlid Joel Voordewind stelt Kamervragen aan minister Leers over de manier waarop het belang van kinderen getoetst wordt in individuele asielzaken. Het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) en het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie bepalen dat Kinderen recht hebben op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn en dat bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of particuliere instellingen, de belangen van het kind de eerste overweging vormen. Dat is in het Nederlandse asielbeleid niet terug te zien.

Aanleiding voor deze vragen is het promotieonderzoek van de Groningse orthopedagoog Zijlstra. Zij heeft een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst ontwikkeld, die meet of maatregelen voldoende rekening houden met het ontwikkelingsbelang van het kind. De Kinderombudsman constateerde onlangs in een onderzoek dat er in het asielbeleid te weinig oog is voor de positie en belangen van vreemdelingenkinderen. Kindspecifieke omstandigheden worden nauwelijks meegewogen bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning. Terwijl het belang van het kind juist voorop moet staan. Uit de onderzoeken van de Kinderombudsman en van orthopedagoge Zijlstra blijkt dat veel asielkinderen ernstige psychische problemen hebben.

Voordewind: ,,De kinderen zijn angstig, hebben depressieve klachten, stemmingsstoornissen en lichamelijke klachten. Typerend voor deze kinderen is dat zij in zichzelf gekeerd raken. Het lijkt alsof ze weinig problemen hebben, maar schijn bedriegt. Daarom is expliciete aandacht voor deze kinderen van levensbelang.” De Kinderombudsman pleitte ervoor een meetinstrument te ontwikkelen voor een individuele en onafhankelijke beoordeling van kinderen op zijn of haar welzijn, inclusief schade en worteling. Voordewind: ,,Door het onderzoek van Zijlstra is nu zo’n instrument beschikbaar om deze belangen expliciet en transparant te toetsen in de asielprocedure. Ik heb de minister dan ook gevraagd om daar werk van te maken, zodat Nederland daadwerkelijk inhoud geeft aan de rechten van het kind in de asielprocedure.”

Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van Dam (PvdA) aan de minister van Immigratie, integratie en asiel over het bericht ‘Nieuwe onderzoeksmethode biedt asielkinderen houvast in procedure'.  

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Nieuwe onderzoeksmethode biedt asielkinderen houvast in procedure’ en het onderzoek ‘In the best interest of the child?’ van Orthopedagoge Zijlstra? 1)
  2. Op welke wijze wordt op dit moment voldaan aan de verplichting die direct voortvloeit uit artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het internationaal verdrag voor de rechten van het kind, om bij een besluit in een asielprocedure het belang van het kind te wegen?
  3. Bent u met ons van mening dat het belang van het kind het best gediend is met een methodisch onderbouwde en transparante beoordeling van het ‘belang van het kind’ in individuele asielzaken? Zo nee, waarom niet?
  4. Acht u de door de door Zijlstra ontwikkelde en wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst, BIC-Q genoemd, bruikbaar als standaard instrument om in asielprocedures het belang van het kind methodisch en transparant te toetsen? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid de door Zijlstra ontwikkelde methode over te nemen voor het gebruik in asielzaken, zoals de Raad voor de Kinderbescherming dit heeft gedaan voor het gebruik in civiele en strafrechtelijke zaken? Zo nee, waarom niet? 

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2012/nieuwsberichten/065_Zijlstra

 

Labels
Integratie
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > mei

Geen berichten gevonden