Het lenteakkoord: Zorg

Arie Slob 2012vrijdag 25 mei 2012 16:43

ChristenUnie-leider Arie Slob riep premier Rutte al maanden op om zaken te doen met de Tweede Kamer om de economische crisis aan te pakken. De urgentie is hoog en het begrotingstekort zou drastisch gaan stijgen. Zonder een akkoord zou de situatie nog verder verslechteren. Dat konden we niet laten gebeuren. We voelen ons immers verantwoordelijk voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. De ChristenUnie heeft haar verantwoordelijkheid genomen en een voortrekkersrol gespeeld in de totstandkoming van dit Lente-akkoord. Hiermee wordt koers gezet richting gezonde overheidsfinanciën en een versterking van de economie. Het akkoord bevat pijnlijke maar wel noodzakelijke maatregelen. De ChristenUnie heeft zich er voor ingezet om een aantal pijnpunten te verzachten.

De belangrijkste vragen en antwoorden over het Lente-akkoord:

Zorg

Is de PGB-bezuiniging van tafel?

Ja, het Persoonsgebonden Budget wordt toekomstbestendig! Er wordt een streep gezet door de grove en pijnlijke PGB-maatregelen van het kabinet. Het 10 uurs criterium komt te vervallen. (Slechts voor mensen die alleen begeleiding nodig hebben geldt het 10 uurs criterium) Het Lente-akkoord legt een nieuwe basis voor een solide en toekomstbestendig PGB waarin de eigen regie van mensen die kiezen voor een PGB weer centraal staat. Hiervoor wordt een investering van 150 miljoen euro gedaan. Iedereen die nu een PGB heeft zal deze volgend jaar houden.

Vervalt de eigen bijdrage in de GGZ?

De eigen bijdrage in de GGZ zal voor de kwetsbare groepen komen te vervallen. Er is veel te doen geweest over de eigen bijdrage in de GGZ. De ChristenUnie heeft altijd aandacht gevraagd voor de meest kwetsbaren, met een smalle beurs. 

Wordt het eigen risico in de zorg verhoogd?

Ja, het eigen risico zal worden verhoogd van 235 naar 350 euro. Omdat 350 euro veel geld is zal er een compensatie zijn voor lage inkomens. Voor lage inkomens zal de zorgtoeslag met 115 euro omhoog gaan. 

Het eigen risico is voor de zorgverzekering een verplicht eerste deel van de zorg die iedereen vanaf 18 jaar dient te betalen, wanneer je gebruik maakt van zorg.

Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico en dit zal ook niet veranderen. Zo vallen bijvoorbeeld de huisarts, de verloskundige zorg, de kraamzorg, de griepprik, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die in een aanvullende verzekering wordt vergoed, niet onder het verplicht eigen risico.

De kosten in de zorg stijgen al jaren. Het wordt daarom in de toekomst moeilijk om de gezondheidszorg te betalen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van zorg en soms is er sprake van oneigenlijk gebruik. Om dit af te remmen wordt het eigen risico verhoogd. 

Zit de rollator volgend jaar nog in het basispakket?

Nee, een rollator zal per 2013 niet meer worden vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast zal er ook een eigen bijdrage van 25% worden gevraagd van gehoortoestellen. Verzekeraars zullen gehoortoestellen voor een scherpe prijs inkopen, waardoor het de verwachting is dat consumenten minder betalen dan dat ze nu doen. 

Komt er een eigen bijdrage voor een overnachting in een ziekenhuis?

Ja, er zal een eigen bijdrage gevraagd worden voor een overnachting in een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum. De ChristenUnie vindt het redelijk dat hiervoor een eigen bijdrage wordt gevraagd, omdat het hier gaat om kosten voor voeding en verblijf.

Hoe zit het met de extra investeringen in palliatieve zorg en preventieve zorg?

De ChristenUnie heeft zich er hard voor ingezet om extra investeringen voor palliatieve zorg te realiseren. Volgend jaar komt hier 10 miljoen euro extra beschikbaar voor. Er is de afgelopen jaren veel voortgang geboekt, maar er kan nog veel gebeuren. Daarom vindt de ChristenUnie deze investering erg belangrijk. Deze 10 miljoen euro kan breed worden ingezet. Het is belangrijk daarbij gebruik te maken van de expertise van het netwerk palliatieve zorg. Dit betekent dat er zowel wordt geïnvesteerd in integrale kankercentra, high care hospices en de thuiszorg. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er ook geïnvesteerd wordt in deskundigheidsbevordering van verzorgers en vrijwilligers. 

Hiernaast is het belangrijk dat er meer aan preventie wordt gedaan. Daarom zal hier vanaf volgend jaar in geïnvesteerd worden. Door deze investering valt er veel gezondheidswinst te behalen en de zorgkosten kunnen worden teruggedrongen! In het Lente-akkoord staat een investering van 90 miljoen euro voor preventie gereserveerd.

Dit wordt ingezet om:

- Stoppen met roken en dieetadvisering kunnen weer terug in het basispakket. Het is belangrijk dat kennis die opgedaan is op het gebied van tabakspreventie niet verloren gaat. 

- De ChristenUnie is altijd enthousiast geweest over het Jongeren Op Gezond Gewicht programma. Dit is een effectieve methode waarin zowel commerciële partijen als maatschappelijke organisaties en de overheid samenwerken om jongeren samen met hun ouders in een wijk te stimuleren om gezond te leven. 

Wordt de IQ-maatregel ingetrokken?

Ja, de IQ-maatregel zoals deze door dit kabinet was aangekondigd zal niet worden doorgevoerd. De IQ maatregel was een bezuiniging die door dit demissionaire kabinet gepland stond in 2013. Door het Lent-eakkoord zal deze niet worden doorgevoerd. Deze maatregel hield in dat alleen mensen met een IQ onder de 70 recht zouden hebben op AWBZ-zorg. De ChristenUnie is het nooit met deze maatregel eens geweest. Je kunt niet aan de hand van iemands IQ bepalen of iemand wel of niet recht heeft op zorg. Dit was een maatregel geweest die duizenden Nederlanders zou hebben getroffen.

Hoe zit het met de norminkomens van medisch specialisten?

Er zal onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop de norminkomens van medisch specialisten (in loondienst en vrijgevestigd) meer in lijn gebracht zouden kunnen worden met hun collega's in andere landen. 


Labels
Arie Slob

« Terug

Reacties op 'Het lenteakkoord: Zorg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2012 > mei

Geen berichten gevonden