Peter Ester: gekortwiekte prostitutiewet is gemiste kans

prostitutie-toerisme-28aug2009_005808-07-2013 21:40 08-07-2013 21:40

'Het is een zeer slechte zaak dat de registratieplicht uit de prostitutiewet worden gehaald door de senaat en minister.' Dat zei ChristenUnie-senator Peter Ester in een nieuwe heropening van het langslepende debat over de wet. 'Alleen door in contact met de prostituee te komen, kunnen we haar positie verbeteren.' Ester is wel blij dat de nuloptie in de wet blijft staan, waardoor gemeenten prostitutie kunnen weren.

Lees hier de hele bijdrage van Peter Ester aan wetsvoorstel 32.211 Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Hervatting van de Derde Termijn op 8 juli 2013

Voorzitter,

De behandeling van dit wetsvoorstel rond de regulering van prostitutie en de bestrijding van misstanden in de seksbranche heeft groteske proporties aangenomen. Vorig jaar oktober werd de eerste termijn door de minister abrupt afgebroken met als reden dat hij nog eens goed wilde nadenken over de kern van zijn voorstel: het drieluik van een landelijk vergunningstelsel voor de seksbranche, een registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht van de klant. Resultaat van deze bezinningsperiode van meer dan een half jaar was een brief die in essentie dit drieluik in stand hield en de kern ervan herhaalde. Eind mei van dit jaar bespraken we deze brief in tweede termijn en wederom brak de minister het debat abrupt af, nu met de mededeling dat hij nog eens goed wilde nadenken over de vergewisplicht. Vandaag hebben we dan de derde termijn waarin we met de minister debatteren over zijn nieuwste brief waarin hij zijn bevindingen met ons deelt uit deze tweede bezinningsperiode. De minister is nu bereid om zowel de registratieplicht als de vergewisplicht te schrappen indien de motie-Strik wordt aangenomen. Wat rest is een gekortwiekte wet. Voorzitter, bezinning is een hoog gekoesterd goed in de Senaat maar in dit wetsdossier is deze deugd ontspoort.

Het traject rond dit wetsvoorstel heeft onnodig lang geduurd. Mijn fractie neemt hier nadrukkelijk afstand van. De gang van zaken laat zich niet rijmen met de herhaalde uitspraak van de minister dat de strijd tegen de mensenhandel en de uitwassen van de seksbranche een prioriteit van dit kabinet is. En het laat zich ook niet rijmen met de herhaalde uitspraak van de minister dat politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie zitten te springen om de implementatie van dit wetsvoorstel. De minister had mijn fractie aan zijn zijde met het wetsvoorstel – ik hoef onze insteek hier niet te herhalen – maar zijn optreden maakt het er bepaald niet makkelijker op.

De registratieplicht is een kernelement in het wetsvoorstel, of naar nu blijkt “was” een kernelement. Mijn fractie ziet zeer wel dat er aan registratie nadelen kleven en wij hebben die ook aangegeven in de eerste en tweede termijn. Maar per saldo vinden we de voordelen groter. Alleen door in contact met de prostituee te komen, kunnen we haar positie verbeteren. We hebben het registratie-instrument nodig om in de sector te interveniëren en uitwassen tegen te gaan. Om het vergunningstelsel te ijken. De plaatselijke praktijk vraagt daar ook nadrukkelijk om. Een argument dat de minister keer op keer gebruikte. Uit de evaluatie, zo meent mijn fractie, moet dan blijken waar de grenzen van de registratieplicht liggen. Wij pleiten er voor dat dit onderdeel in de wet blijft. Op dit punt hebben wij dus bepaald geen behoefte aan een novelle. Wij steunen de motie-Strik derhalve niet. Het intrekken van de vergunningen voor raamprostitutie in Utrecht vorige week laat het belang van de registratieplicht zien om mensenhandel op het spoor te komen.

De vergewisplicht heeft mijn fractie van meet af aan een broos onderdeel van de wet gevonden. Zowel qua uitvoerbaarheid als qua handhaafbaarheid. Met de vaststelling dat de vergewisplicht - althans in de gekozen vorm - sneuvelt hebben wij vergelijkenderwijs minder moeite. De prijs is echter hoog: de verantwoordelijkheid van de klant verdwijnt nagenoeg uit beeld. Dit roept direct de vraag op welke rol de klant überhaupt nog speelt in dit wetsvoorstel. Het roept ook de vraag op of het vanuit de gedachte van een novelle geredeneerd verstandig is om twee kernpeilers uit een wetsvoorstel te halen en te regelen in één novelle. Is de minister bereid dit via twee aparte novelles te regelen? Ook het vervolgtraject is wazig en wederom tijdrovend. Zal de Tweede Kamer naar de verwachting van de minister akkoord gaan met het sneuvelen van de registratieplicht en de vergewisplicht? Zij hebben immers het wetsvoorstel aangenomen met inbegrip van beide onderdelen. Zal de Tweede Kamer volgens de minister meewerken om een zo gehavende wet tot een afronding te laten komen?

Voorzitter, het laten vallen van twee van de drie luiken van het wetsvoorstel resulteert in een erg povere wet. Een gekneusde wet. De minister heeft steeds gehamerd op deze drie-eenheid, gehamerd op een integrale aanpak. Nu schrijft hij in zijn brief dat er een wetsvoorstel resteert dat, ik citeer, “zonder twijfel ook zelfstandig van betekenis is”. De argumenten voor deze stelling draagt de minister evenwel niet aan. Wat overblijft, is een uniformering van de vergunningsplicht. Dat is een magere, veel te magere, opbrengst van dit curieuze en omslachtige wetgevingstraject. Prostitutie is een bedrijfstak waar mensenhandel, uitbuiting, geweld, intimidatie en misbruik welig tieren. Een bedrijfstak die beheerst wordt door criminaliteit en dwang. Een sector die de mythe van vrijwilligheid koestert. Een sector die niet normaal is. Prostituees vormen een zeer kwetsbare groep en we moeten hen bescherming bieden. Dit wetsvoorstel, zo voorspelt mijn fractie, zal niet de annalen ingaan als hèt omslagpunt in de geschiedenis van deze trieste sector. Wij stemmen tegen de motie-Strik en daarmee tegen de novelle.

Vanavond wordt om 22:55 gestemd over de motie van GroenLinks. Dit is live te volgen op www.eerstekamer.nl

 

Labels
Eerste Kamer
Peter Ester

« Terug

Nieuwsarchief > 2013 > juli

Geen berichten gevonden