ChristenUnie: steun textielinzameling voor goede doel

carla323-08-2013 18:53 23-08-2013 18:53

De ChristenUnie maakt zich zorgen dat gemeenten steeds meer geld vragen voor de inzameling van textiel door goede doelenorganisaties. Carla Dik-Faber: “Er is een vechtmarkt ontstaan waarbij gemeenten steeds hogere bedragen krijgen, terwijl ze nauwelijks kosten maken. Burgers denken in te zamelen voor een goed doel, maar een steeds groter deel van de opbrengst verdwijnt nu in de zakken van gemeenten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Het Kamerlid heeft daarom vragen gesteld aan staatssecretaris Mansveld om duidelijkheid te krijgen welke ruimte gemeenten en textielinzamelaars hebben. “Onder druk van de prijzen die gemeenten in rekening brengen, wordt nu veel kleding door de inzamelaars geëxporteerd naar het buitenland zonder dat het eerst goed wordt gesorteerd. Zo wordt er toch nog wat aan verdiend maar we zijn in Nederland de controle kwijt wat er met de kleding gebeurd. De Europese afvalrichtlijn schrijft echter voor dat textiel eerst goed gesorteerd moet worden, zodat het zo hoogwaardig mogelijk gerecycled kan worden.”

“Daarnaast zie ik veel initiatieven vanuit de kledingbranche om textiel in te zamelen. Zij geven bijvoorbeeld korting als een klant een aantal kilo’s gebruikte kleding inlevert. Ik juich deze initiatieven toe, want ook dit helpt om zoveel mogelijk textiel te recyclen. Tegelijkertijd wordt de markt voor kledinginzameling erdoor vertroebeld. De staatssecretaris moet daarin duidelijkheid scheppen, zodat de kledingbranche hier gereguleerd verder stappen in kan zetten.”

Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opbrengsten van gemeenten voor textielinzameling en de fijnsortering van het ingezamelde textiel.

  1. Kent u de berichten “Goede doelen betalen gemeenten fors meer voor kledinginzameling” en “Vechten om een oude trui”?[1]
  2. Herkent u het beeld dat de vergoedingen die charitatieve kledinginzamelaars kwijt zijn aan gemeenten in twee jaar zijn verdubbeld en inmiddels net zo hoog zijn als het bedrag dat overblijft voor het goede doel?
  3. Herinnert u zich uw antwoord op eerdere Kamervragen hierover en specifiek dat u het niet gepast vindt dat voor textielinzameling een vergoeding in rekening wordt gebracht, waarmee ook andere kosten van de gemeente worden voldaan?[2]
  4. Deelt u de mening dat gemeenten de opbrengst van textielinzameling voor het goede doel niet mogen inzetten om de afvalstoffenheffing voor de inzameling van andere afvalfracties zo laag mogelijk te houden?
  5. Herinnert u zich uw toezegging dat u samen met Binnenlandse Zaken het onderwerp textielinzameling met de VNG zou gaan bespreken en uw toezegging dat er ambtelijke ondersteuning vanuit uw Ministerie aanwezig zou zijn?[3] Wat is de uitkomst van dit overleg? En indien het overleg nog niet heeft plaatsgevonden; wanneer zal dit overleg plaatsvinden?
  6. Deelt u de mening dat met de huidige hoge prijzen de continuïteit van de textielinzameling in gevaar kan komen, indien de marktprijzen voor oud textiel plotseling dalen en inzamelaars niet meer aan hun verplichtingen jegens gemeenten kunnen voldoen?
  7. Deelt u de mening dat de inzameling van textiel door bedrijven via kledingketens als C&A en H&M kan bijdragen aan het vergroten van het aandeel gerecyclede kleding?
  8. Deelt u de mening dat bij inzameling via kledingketens ook een vergunning aanwezig moet zijn?
  9. Wat betekent inzameling via kledingketens voor de vergunningverlening, de rapportage van de inzamelresultaten en de handhaving van de EVOA-richtlijn en het Landelijk Afvalbeheerplan, aangezien dit op gemeentelijk niveau gebeurt terwijl dergelijke ketens meerdere vestigingen verspreid over het land of de regio hebben?
  10. Herinnert u zich uw antwoord aan het lid Dik-Faber met betrekking tot de fijnsortering van textiel in relatie tot de EVOA-richtlijn?[4]Bent u bereid de toegezegde schriftelijke antwoorden met de beantwoording van deze schriftelijke vragen mee te sturen?


[2] Antwoord van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op vragen van het lid Van Gerven (SP) over de charitatieve kledinginzameling, vraag 5, 7 februari 2013 en antwoord van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber over het bericht Gemeente verdient aan kledinginzamelaars, ontvangen 30 januari 2013, Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Aanhangsel 1163, vraag 5

[3] Verslag van een algemeen overleg van 29 mei 2013 over grondstoffen en afval (vastgesteld 11 juli 2013), Kamerstuk 30 872, nr. 147, blz. 23 en antwoord van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber over het bericht Gemeente verdient aan kledinginzamelaars, ontvangen 30 januari 2013, Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Aanhangsel 1163, vraag 6

[4] Verslag van een algemeen overleg van 29 mei 2013 over grondstoffen en afval (vastgesteld 11 juli 2013), Kamerstuk 30 872, nr. 147, blz. 13, 29 en 34

Labels
Carla Dik
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2013 > augustus

Geen berichten gevonden