ChristenUnie: meer actie nodig om alternatieven voor metam-natrium werkbaar te maken

carla-dik-faberAPR_2405vrijdag 05 september 2014 09:49

De ChristenUnie wil dat staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) meer doet om te zorgen dat alternatieven voor het schadelijke grondontsmettingsmiddel metam-natrium kunnen worden toegepast. Onlangs besloot de staatssecretaris metam-natrium, dat vooral veel wordt gebruikt in de bollenteelt om schadelijke aaltjes in de grond te doden, slechts nog onder strenge voorwaarden toe te staan.

Met onder meer bufferzones van 150 meter wil zij voorkomen dat omwonenden last hebben van het middel. In de praktijk betekent dit dat metam-natrium bijna niet meer toegepast kan worden. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “Ik wil dan ook dat alternatieven verder ontwikkeld en toegepast worden. Eerder heb ik met succes gepleit voor het opnemen van aaltjesbestrijdende gewassen, zoals afrikaantjes, in de lijst met vergroeningsmaatregelen van het GLB. Maar nu moeten we zorgen dat deze alternatieven ook in de praktijk werkbaar zijn voor bollentelers."

De teelt van afrikaantjes voordat de bollen gepoot kunnen worden, vergt een andere aanpak in de bedrijfsvoering. Zo zullen veehouders minder happig zijn om hun land te verhuren voor de bollenteelt omdat ze er minder gras af kunnen halen als er ook nog afrikaantjes geteeld moeten worden. Als het langer mogelijk is om grasland te scheuren op deze specifieke percelen, zou dit probleem kunnen worden ondervangen. Dik-Faber: ,,Ik roep de staatssecretaris op deze en andere belemmeringen met de sector te gaan bespreken, zodat alternatieven ook inderdaad in het volgende teeltseizoen kunnen worden toegepast.”


Schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over belemmeringen voor het gebruik van alternatieven voor metam-natrium.

1)      Herinnert u zich de aangenomen motie Dik-Faber (Kamerstuk 27858, nr. 252) over alternatieven voor metam-natrium?

2)      Wat is de stand van zaken van het overleg met de sector over het wegnemen van belemmeringen voor het gebruik van alternatieven voor natte grondontsmettingsmiddelen met metam-natrium als werkzame stof?

3)      Kunt u aangeven hoeveel hectare grond in 2013 en in het voorjaar van 2014 is ontsmet met metam-natrium in het kader van ‘essential use’?

4)      Kunt u het totale aantal hectares uitsplitsen naar type gewas?

5)      Kunt u aangeven voor welk type aaltjes, welke gewassen en voor hoeveel hectare de teelt van de aaltjesbestrijdende gewassen afrikaantjes, raketblad en zwaardherik een alternatief biedt voor het gebruik van middelen met metam-natrium?

6)      Kunt u bevestigen dat indien deze aaltjesbestrijdende gewassen geteeld worden in het kader van de ecologische aandachtsgebieden (EFA’s), deze gewassen licht bemest mogen worden en dat beperkte onkruidbestrijding met herbiciden mogelijk is, omdat de effecten hiervan op de leefomgeving veel geringer zijn dan het toepassen van metam-natrium?

7)      Is het u bekend dat er ook goede resultaten zijn behaald met japanse haver als bestrijder van wortellesieaaltjes? Welke mogelijkheden ziet u om de teelt van japanse haver  als aaltjesbestrijder te stimuleren?

8)      Bent u bereid in overleg met de sector te kijken naar verdere aanpassingen van wet- en regelgeving, om te zorgen dat natuurlijke aaltjesbestrijders meer ingezet kunnen worden als alternatief voor metam-natrium, bijvoorbeeld door het scheuren van grasland op zandgronden langer toe te staan, waardoor veehouders meerdere sneden gras van het land kunnen halen en bollentelers daarna aaltjesbestrijdende gewassen kunnen inzaaien?

9)      Wat gaat u nog meer concreet doen om het mogelijk te maken dat alternatieven voor metam-natrium daadwerkelijk vanaf 2015-2016 in de praktijk toegepast kunnen worden?

10)  Bent u bereid om budget vrij te maken om duurzame alternatievenontwikkeling voor het gebruik van metam-natrium te bevorderen?

 

Labels
Carla Dik
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: meer actie nodig om alternatieven voor metam-natrium werkbaar te maken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014 > september