ChristenUnie: Een begroting met lichtpuntjes

Untitled-2dinsdag 16 september 2014 15:25

Mede door de inzet van de ChristenUnie is de vandaag gepresenteerde begroting voor 2015 een begroting met lichtpuntjes geworden. Fractievoorzitter Arie Slob: ,,De koopkracht neemt iets toe, mensen met een kleine beurs worden ontzien, bijvoorbeeld door het behoud van de huurtoeslag, en, heel belangrijk: er komen meer banen."

"De onrust in de wereld die ons allemaal raakt, vereist juist nu alertheid van het kabinet en de Kamer. Op aandringen van de ChristenUnie trekken we meer geld uit voor onze veiligheid. Er is sprake van een trendbreuk nu er weer extra geld bijkomt voor defensie, in plaats van minder. Ook zijn er extra middelen voor het openbaar ministerie en de AIVD. En voor noodhulp aan de grote stroom vluchtelingen in de wereld komt nu gelukkig meer geld beschikbaar."

Slob: "Hiermee doen we als ChristenUnie wat van ons gevraagd wordt: we zorgen voor stabiliteit en rust in ons land en zorgen dat noodzakelijke maatregelen worden genomen."

De 8 meest gestelde vragen over de begrotingsafspraken

 1. Waarom heeft de ChristenUnie deze begrotingsafspraken gemaakt met de regering?
 2. Wat heeft de ChristenUnie weten te bereiken met dit akkoord?
 3. Wat betekenen deze plannen vanaf 2016 voor ouderen?
 4. Waar wordt het extra geld voor de zorg aan besteed?
 5. Wat is het gevolg van de plannen voor de zorgpremie?
 6. Wat betekenen de plannen voor de huurtoeslag?
 7. Waarom is er extra geld nodig voor ontwikkelingssamenwerking?
 8. Waarom wil de ChristenUnie extra geld voor defensie?

 


1. Waarom heeft de ChristenUnie deze begrotingsafspraken gemaakt met de regering?
De ChristenUnie heeft meegewerkt aan deze begroting omdat dit ons de gelegenheid bood onze idealen verder te verwezenlijken als het gaat om werkgelegenheid, lastenverlichting, ontwikkelingssamenwerking, defensie en het ontzien van groepen die juist een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Daarnaast vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er stabiliteit is in het begrotingsbeleid, zeker in deze tijden van crisis. Het akkoord over de begroting van 2015 is hiermee een vervolg op het Herfstakkoord over de begroting van 2014.

2. Wat heeft de ChristenUnie weten te bereiken in deze begrotingsafspraken?

 • 1 miljard lastenverlichting op arbeid waardoor iedereen belastingvoordeel krijgt. Niet alleen voor de hogere inkomens, ook voor de lagere inkomens.
 • Meer geld voor defensie. 50 miljoen in 2015, 150 miljoen in 2016 en 100 miljoen in de jaren erna. Dit is een trendbreuk. Hiermee kunnen ingezette bezuinigingen worden verzacht en komt er weer perspectief voor defensie.
 • Meer geld voor ontwikkelingssamenwerking (570 miljoen). Hiermee kan noodhulp en opvang in de regio worden verleend op plekken in de wereld waar mensen tot in de kern van hun bestaan worden geraakt, denk bijvoorbeeld aan Syrië, Irak en Zuid-Sudan. Dit was hard nodig want het geld voor noodhulp voor dit jaar was anders nu al op geweest.
 • Er wordt 375 mln extra uitgetrokken voor de opvang van het eerste jaar van asielzoekers. Dit hoeft niet betaald te worden in 2014 en gedeeltelijk in 2015 door minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking), waardoor er geen extra bezuiniging plaatsvindt op haar ministerie.
 • De bezuiniging op de huurtoeslag is van tafel.
 • Extra geld voor de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten (400 miljoen).
 • Extra geld voor het kindgebonden budget waarmee gezinnen met een laag inkomen geholpen kunnen worden (160 miljoen).
 • Verlenging van het lage BTW-tarief voor de bouw tot 1 juli 2015 (128 miljoen).
 • Extra geld voor veiligheid en aanpak radicalisering. Meer geld voor het Openbaar Ministerie en de bezuiniging op de AIVD is van tafel (110 miljoen).
 • Maatregelen voor de woningmarkt om restschuldproblematiek aan te pakken en de doorstroom te bevorderen (60 miljoen)
 • Een toekomstfonds voor hoogwaardig innovatief onderzoek (200 miljoen).

3. Wat betekenen deze plannen vanaf 2016 voor ouderen?
Voor de ChristenUnie is een evenwichtige koopkrachtontwikkeling voor iedereen belangrijk, in het bijzonder voor de lagere inkomens. Gemiddeld stijgt de koopkracht in 2015 door het begrotingsakkoord met 0,5%. Het kabinet heeft besloten dat de huishoudentoeslag (het samenvoegen van alle inkomenstoeslagen tot één, veel soberder toeslag) niet door gaat. Het invoeren van deze huishoudentoeslag betekende een bezuiniging van 1,2 miljard die veel mensen hard zou raken, zo ook de ouderen. Met de huidige afspraken is er sprake van een betere spreiding en worden de lasten eerlijker verdeeld. Daarbij heeft de ChristenUnie er in het bijzonder op gelet dat mensen met een laag inkomen en een laag vermogen, ook waar het ouderen betreft, worden ontzien.
De afgesproken maatregelen gaan in 2016 in en brengen de lasten van ouderen een klein beetje meer in evenwicht met die van jongeren. Jongeren betalen nu naar verhouding namelijk meer belasting dan ouderen.
Verlaging ouderenkorting: De verlaging van de lage en hoge ouderenkorting met 80 euro betekent dat ouderen ongeveer 6,50 euro per maand minder belastingaftrek hebben. AOW’ers met een inkomen tot 35.450 euro houden in 2016 een hoge ouderenkorting van ongeveer 950 euro (nu 1032 euro).
Afschaffen ouderentoeslag: met het afschaffen van de ouderentoeslag worden de vermogensvrijstellingen van ouderen en jongeren meer gelijk getrokken. Ouderen houden de normale vrijstelling van 21.139 euro en 42.278 euro voor fiscale partners. Boven deze vrijstelling betaalt iedereen 1,2% vermogensrendementheffing.
 
4. Waar wordt het extra geld voor de zorg aan besteed?
De ChristenUnie heeft ervoor gezorgd dat er 40 miljoen extra beschikbaar komt (bovenop de 360 miljoen die al in april dit jaar was afgesproken) voor de zorgvuldige overgang van de langdurige zorg naar gemeenten, een zachte landing van de overheveling van jeugdzorg en de inzet van meer zorg en ondersteuning in de buurt (zoals dagbesteding) en het bieden van meer zekerheid over de beschikbaarheid van een plaats in een zorginstelling. Per 1 januari 2015 verandert er heel veel. Gemeenten krijgen in de zorg een veel grotere rol. Gemeenten staan dicht bij mensen. We verwachten dan ook dat het anders zal gaan, maar ook beter zal kunnen gaan dan tot nu toe. Maar garanties zijn er niet. De ChristenUnie houdt de vinger aan de pols en heeft voor 2015 meer geld beschikbaar weten te krijgen.
 
5. Wat is het gevolg van de plannen voor de zorgpremie?
Vanaf 2015 bent u voor meer zorg verzekerd via uw zorgverzekering. Onder andere verpleging en verzorging blijven zo een verzekerd recht en daar zijn wij erg blij mee. Daardoor kan het wel zijn dat uw premie voor uw zorgverzekering stijgt. Tegelijkertijd gaat echter de premie die u via uw loonstrookje voor zorg betaalt omlaag. Dat komt doordat de extra zorg in uw zorgverzekering vroeger via de AWBZ werd betaald. Voor die volkspremie betaalt u via uw uitkering of loonstrookje. Vanaf 2015 gaat daar minder geld af. Bij elkaar opgeteld verwachten wij niet dat u meer gaat betalen voor zorg. De gemiddelde zorgkosten per volwassene zijn in 2015 namelijk 15 euro lager dan in 2014 en 72 euro lager dan in 2013. Hoe het precies voor u uit zal pakken, weten we pas als later dit najaar de zorgverzekeraars de precieze premie voor 2015 bekend zullen maken. Wij hebben er in de Tweede kamer steeds op aangedrongen, samen met andere politieke partijen, dat zorgverzekeraars een deel van de winsten teruggeven aan hun verzekerden via een lagere premie. Vorig jaar was de premie al lager. We zullen dat scherp in de gaten blijven houden. Verder wordt de inkomensafhankelijke bijdrage aan de zorgkosten (die wordt verrekend via het loonstrookje) meer gelijk getrokken tussen mensen met en zonder werkgevers. Dit betekent dat gepensioneerden iets meer premie gaan betalen.
 
6. Wat betekenen de plannen voor de huurtoeslag?
Er wordt niet bezuinigd op de huurtoeslag. Het plan van het kabinet was om het grotere beroep op de huurtoeslag te compenseren door de huurtoeslag voor bijna alle huurtoeslagontvangers te verlagen met gemiddeld 2,50 euro per maand. Met name voor eenpersoonshuishoudens, gepensioneerden en gehandicapten kon deze bezuiniging nog verder oplopen. Deze bezuiniging is in de begroting op verzoek van de ChristenUnie geschrapt. In 2015, 2016 en 2017 komt er daarom 31 miljoen per jaar extra voor de huurtoeslag.
 
7. Waarom is er extra geld nodig voor ontwikkelingssamenwerking?
De ChristenUnie heeft zich hard gemaakt voor extra geld voor ontwikkelingssamenwerking. We zien dit als een stap in de goede richting, we moeten op termijn terug naar de internationale afspraak van 0,7 procent van het BNP. Het extra budget dat nu vrijkomt (570 miljoen) wordt vooral besteed aan noodhulp en opvang van vluchtelingen in de regio, vanwege de oplaaiende internationale conflicten. Hiermee kan hulp worden geboden op plekken in de wereld waar mensen tot in de kern van hun bestaan worden geraakt, denk bijvoorbeeld aan Syrië, Irak en Zuid-Sudan. We ijveren er voor dat Nederlandse hulporganisaties als ZOA en Dorcas een belangrijke plaats krijgen bij de verdeling van de gelden. Door de vele conflicten heeft een aanzienlijk groter aantal mensen asiel aangevraagd in Nederland. Dit heeft ervoor gezorgd dat het bestaande budget niet toereikend is. Om ervoor te zorgen dat er niet een beroep hoeft te worden gedaan op andere vormen van ontwikkelingshulp, is een extra bedrag van 375 miljoen vrijgekomen voor eerstejaarsopvang van asielzoekers.
 
8. Waarom wil de ChristenUnie extra geld voor defensie?
De onrust in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Oekraïne laat zien dat er veel instabiliteit is in de wereld. We blijven streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving. Die overtuiging is versterkt door de recente gebeurtenissen. Om onze veiligheid te waarborgen en bij te dragen aan een rechtvaardige wereld, hebben we een defensieapparaat nodig dat dit kan waarmaken. Het vorige kabinet heeft een miljard bezuinigd op defensie, deze trend moet gekeerd worden. Daarmee is nu een begin gemaakt.
 

Labels
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: Een begroting met lichtpuntjes'

Vries, M. (Maarten) de [86340]
Geplaatst op: 19-09-2014 21:24
Goed werk ChristenUnie. Het enig resterende lichtpuntje zou zijn te werken aan een sociaal beleid voor grote gezinnen. Anders gaat dit veelal christelijke erfgoed als een nachtkaars uit of moeten zij noodgedwongen met de kaars in huis op energie besparen....

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014 > september