ChristenUnie: kabinet moet mantelzorgers ontlasten

mantelzorg-banner25-03-2015 11:21 25-03-2015 11:21

De ChristenUnie wil dat er meer maatregelen genomen worden om te voorkomen dat mantelzorgers gezondheidsproblemen krijgen, vanwege de combinatie van zorgtaken en betaald werk. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat deze mantelzorgers een groter risico lopen op gezondheidsklachten.

Tweede Kamerlid Carola Schouten: ,,Het is zeer waardevol als mensen zorg verlenen, maar ik zie dat een deel van deze mantelzorgers in de knel komt. Het kabinet zendt wat dat betreft ook dubbele signalen uit. Enerzijds moet er steeds meer betaald werk verricht worden. Anderzijds wil het kabinet dat mensen steeds meer voor elkaar gaan zorgen. In de praktijk kan dat tot problemen leiden, zoals ook blijkt uit het SCP-onderzoek. Dat moet het kabinet onderkennen en daar ook actie op ondernemen. Want mantelzorgers zijn veel te waardevol om zulke signalen te negeren”.

De ChristenUnie wil weten wat het kabinet gaat doen om de combinatie van werk en mantelzorg te verbeteren en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.


Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichten dat mantelzorgers overbelast raken.

1.
Heeft u kennis genomen van de berichten ‘Participatiesamenleving eist tol op de werkvloer’ [1] en ‘Vier uur per week zorgen, dat kan net’ [2]?

2.
Deelt u de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat mensen die veel uur per week werken en meer dan vier uur per week mantelzorg verlenen een groter risico hebben op gezondheidsklachten op de werkvloer? Bent u het met ons eens dat het toegenomen risico op gezondheidsklachten een zorgelijke ontwikkeling is?

3.
Ziet u vanuit de doelstelling van het kabinet om de Participatiesamenleving te bevorderen ook de noodzaak in om te kijken hoe gezondheidsproblemen onder mantelzorgers voorkomen kunnen worden? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u hiertoe? Zo nee, waarom niet?

4.
Kunt u aangeven welke belemmeringen er bestaan – ook in wet- en regelgeving – om mantelzorg en betaald werk te combineren?

5.
Wat zijn volgens u de oorzaken van de onderbenutting van het gebruik van de bestaande verlofregelingen door mantelzorgers? In hoeverre wordt dit veroorzaakt door onbekendheid van mantelzorgers met de verlofregelingen, of spelen er ook andere oorzaken mee? En bent u bereid met de sociale partners te bezien hoe het gebruik van de verlofregelingen door mantelzorgers verbeterd kan worden?

1 De Telegraaf, 24 maart 2015: ‘Participatiesamenleving eist tol op de werkvloer’.
2 Trouw, 24 maart 2015: ‘Vier uur per week zorgen, dat kan net’.

Labels
Carola Schouten
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: kabinet moet mantelzorgers ontlasten'

Eerden-van der Molen, A. (Ammy) van [102066]
Geplaatst op: 19-06-2015 12:18
Waar vind ik de antwoorden op deze vragen?
Ik wil ze graag gebruiken bij onze mantelzorgnota behandeling op 30 juni a.s.
Vriendelijke groet;
Ammy van Eerden
Raadslid CU Smallingerland

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > maart

Geen berichten gevonden