Boer zoekt gerechtigheid

banner weilanddinsdag 10 maart 2009 15:02

Boer Veldman, bekend van het programma 'Boer zoekt vrouw' staat met zijn boerenbedrijf in Laag-Zuthem aan de rand van de afgrond door een mislukte ruilverkaveling. Bij de ruilverkaveling leverde hij vruchtbare grond in en hiervoor kreeg hij met asbest vervuilde grond terug. De ChristenUnie springt voor hem in de bres en diende Kamervragen in.

In de beantwoording van de vragen geeft minister Verburg (LNV) aan dat ze het van groot belang vindt dat duidelijk wordt wat er bij deze ruilverkaveling is gebeurd. Daarom heeft ze burgemeester Heidema (ChristenUnie) uit Deventer gevraagd om zo spoedig mogelijk onderzoek te verrichten naar de vraag of alle formeel en feitelijk betrokken partijen bij het landinrichtingsproject Marshoek/Hoonhorst zorgvuldig hebben gehandeld met betrekking tot de aan de familie Veldman toebedeelde gronden. Ook heeft ze hem gevraagd aandacht te besteden aan de vraag of al het noodzakelijke is gedaan om eventuele gezondheidsrisico's als gevolg van vervuiling van de betrokken gronden te beperken.

Bekijk hier de Netwerk-uitzening van 3 maart jl.

Schriftelijke Kamervragen:


1

Hebt u kennisgenomen van de uitzending van de actualiteitenrubriek Netwerk metbetrekking tot de ontwikkelingen in de ruilverkaveling Marshoek-Hoonhorst?

Minister: Ja.

2 en 3
Bent u betrokken (geweest) bij deze zaak, in het bijzonder ook nadat de vaste commissie
voor LNV in 2003 bij u aandacht heeft gevraagd voor de ontwikkelingen bij deze
ruilverkaveling, en zo ja, op welke wijze?
Was u in 2003 op de hoogte van de inhoud van zowel het Grontmij-rapport (juli 2002) als
het Geofox-rapport (september 2003)?

Minister: De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk bewindspersoon
voor de Dienst Landelijk Gebied, en in die hoedanigheid betrokken bij de zaak en
op de hoogte van de twee rapporten. De Dienst Landelijk Gebied verricht ondersteunende
werkzaamheden voor de Landinrichtingscommissie - een zelfstandig bestuursorgaan.

4, 6 en 9
Deelt u de mening dat het van groot belang is dat er volledige opheldering komt over wat
er bij deze ruilverkaveling is gebeurd? Zo ja, bent u bereid daar een onafhankelijk onderzoek
naar in te stellen?

Hoe beoordeelt u het feit dat de betrokken familie (Maatschap Veldman in Laag Zuthem)
niet direct op de hoogte is gesteld van de bij vraag 3 genoemde rapporten?

Hoe beoordeelt u de werkwijze van de Dienst Landelijk Gebied in deze zaak?

Minister: Ik vind het van groot belang dat duidelijk is wat er bij deze ruilverkaveling is gebeurd.
Ik heb mij daarom op de hoogte gesteld van de materie en op basis van de mij thans ten
dienste staande gegevens kom ik tot de conclusie dat mijn Dienst Landelijk Gebied
zorgvuldig heeft gehandeld. Volledigheidshalve heb ik de heer A.P. Heidema,
burgemeester van Deventer, gevraagd om zo spoedig mogelijk onderzoek te verrichten
naar de vraag of alle formeel en feitelijk betrokken partijen bij het landinrichtingsproject
Marshoek/Hoonhorst zorgvuldig hebben gehandeld met betrekking tot de aan de familie
Veldman toebedeelde gronden. Ook heb ik hem gevraagd aandacht te besteden aan de
vraag of al het noodzakelijke is gedaan om eventuele gezondheidsrisico's als gevolg van
vervuiling van de betrokken gronden te beperken.

5
Deelt u de opvatting dat alle betrokkenen bij de aktepassering in december 2004 in kennis
hadden moeten worden gesteld over de bij vraag 3 genoemde rapporten?

Minister: Er was geen juridische aanleiding om betrokkenen op de hoogte te stellen van ter zake
doende rapporten. Dat was anders geweest als uit de onderzoeken naar voren zou zijn
gekomen dat het asbestverdachte monster wel asbesthoudend zou zijn, of als het
aanwezige asbestgehalte het wettelijk toegestane maximum wel zou overschrijden. Maar
in het rapport van Grontmij staat vermeld dat uit het onderzoek van het asbestverdachte
monster van kavelpad 21 is gebleken dat deze niet asbesthoudend is. In het rapport van
Geofox staat vermeld dat uit het onderzoek van de boringen verricht in kavelpad 21, is
gebleken dat het aanwezige asbestgehalte ver onder het wettelijk toegestane maximum
van 100 mg/kg bedroeg, namelijk 3,91 en 1,70 mg/kg.

7
Hoe beoordeelt u de inhoud van het rapport van de Grontmij (november 2007) in relatie
tot het Search-rapport (juni 2007)?


Minister: De verschillen tussen de rapporten van Grontmij en van Search zijn verklaarbaar. Search
heeft op een beperkt aantal locaties boringen verricht, terwijl Grontmij de opdracht had
gekregen het voormalig pad nr. 9 vlakdekkend te onderzoeken. Search heeft bovendien in
één van de zogenoemde puinbergen boringen verricht, waar Grontmij de opdracht had
om deze puinbergen niet te onderzoeken omdat deze volgens planning sowieso zouden
worden opgeruimd.

8
Is het u bekend of er in het gebied nog meer asbest in de grond is terechtgekomen? Zo nee,
bent u bereid daar nader onderzoek naar te laten doen?

Minister: Ja, uit de in 2007 gehouden onderzoeken blijkt dat er meer verontreinigingen dan in 2003
zijn geconstateerd, op verschillende plekken.

« Terug

Reacties op 'Boer zoekt gerechtigheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari