Debat over het eindverslag van de informateur

woensdag 23 juni 2021

Bijdrage Gert-Jan Segers aan een plenair debat met informateur Mariëtte Hamer

23 juni 2021

Kamerstuknr. 35788

De heer Segers (ChristenUnie):
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wil de informateur hartelijk danken voor haar werk. Ze heeft een flinke training achter de rug bij de SER om partijen bij elkaar te brengen, maar ik denk dat alle vaardigheden die ze daar heeft geleerd, nu echt ook van pas komen in dit proces. Ik wil haar ervoor danken dat ze daarin dienstbaar is aan ons.

We moeten een stap verder. Ik denk dat dat gelukt is en dat het goed is dat er een stap wordt gezet in een heel ingewikkeld proces. Tegelijkertijd voel ik ook ongemak en ik denk dat collega Klaver dat eigenlijk heel eloquent verwoordde. Ongemak over de tijd die nodig is, het politieke onvermogen om patstellingen te doorbreken. Daarin spelen wij natuurlijk ook zelf een rol. Ik vind nog steeds dat de ChristenUnie niet aan zet is om te praten over mogelijke coalitiedeelname. Dat heb ik ook in de gesprekken met de informateur aangegeven. We zijn getalsmatig niet nodig en bovendien moet ik constateren dat wij op dit moment niet door iedereen gewenst zijn.

We voelen ons tegelijkertijd wel verantwoordelijk om op het politieke kruispunt waar we nu staan, te doen wat goed is. We zullen ons de komende tijd zoals altijd, in welke rol dan ook, constructief opstellen. Het komende jaar moet geen verloren jaar worden. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Allereerst moeten we werk maken van een overheid die er is voor burgers, een overheid met een gezicht, waar je terechtkan, een loket waar je met je verhaal terechtkan. Er moet recht worden gedaan aan slachtoffers van de toeslagenaffaire. De hersteloperatie in Groningen met een impuls krijgen. Er moet werk worden gemaakt van de nieuwe bestuurscultuur. De informateur doet daar zeer goede aanbevelingen voor. Daar moeten we mee aan de slag en die handschoen pakken we als ChristenUnie graag op.

De ChristenUniefractie is ook positief over de suggestie van informateur Hamer om het demissionaire kabinet aan het werk te zetten met het zogeheten herstelbeleid, nazorgbeleid en achterstallig onderhoud. Zo kan op korte termijn een inhaalslag gemaakt worden die nodig is. Dit kan leiden tot een op onderdelen beleidsrijke begroting. Daarnaast heeft de informateur een aantal urgente uitdagingen benoemd, waar geen tijd te verliezen is, maar waar ook geen eenvoudige oplossing voor de hand ligt. Wat mijn fractie betreft neemt ook hierin het demissionaire kabinet het initiatief om zo snel mogelijk tot breed gedragen en structurele oplossingen te komen.

Tegelijkertijd doet de informateur de suggestie om opdracht te geven aan de leiders van de twee grootste fracties om met een proeve van een regeerakkoord te komen. Of dat tot een doorbraak in de formatie zal leiden, weet ik niet, maar voor nu is het een inhoudelijke stap die wel gezet kan worden wat mij betreft. Het mag duidelijk zijn dat de partijen die dit document op hoofdlijnen gaan schrijven, over veel onderwerpen heel anders denken dan de ChristenUnie. De ChristenUnie zal straks het resultaat van dit proces op de inhoud beoordelen, zoals dat van alle partijen mag worden verwacht. Wij beoordelen uiteindelijke proeven op wat voor de ChristenUnie van belang is: betere zorg voor elkaar, betere zorg voor de schepping en een andere, dienstbare overheid.

Ik dank u wel.

 

« Terug