Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers en Joël Voordewind over de aanpak van huiselijk geweld in Caribisch Nederland

dinsdag 16 juni 2015 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Gert-Jan Segers en Joël Voordewind aan de staatssecretarissen  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderwerp:   De aanpak van huiselijk geweld in Caribisch Nederland

Kamerstuk:    2015Z11372

Datum:           16 juni 2015

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Betrek gezin bij oplossen huiselijk geweld’? 1) Wat vindt u van dit bericht?

Vraag 2

Kunt u uiteenzetten wat op dit moment in Caribisch Nederland het beleid is aangaande het tegengaan van huiselijk geweld? Klopt het dat de aanpak in de praktijk zich vooral focust op een justitiële aanpak? Hoe komt dit?

Vraag 3

Deelt u de mening van Chris Palm, directeur van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op Bonaire, dat slimme voorzorgsmaatregelen (zoals coaching en de Eigen Kracht methodiek, bespreekbaar maken van huiselijk geweld en meer aandacht voor interacties in het gezin i.p.v. aanpak richten op straffen huiselijk geweldplegers) beter passen bij een structurele aanpak van huiselijk geweld dan complex ingrijpen door het justitieel apparaat? Deelt u de mening dat deze preventieve aanpak rondom huiselijk geweld beter vandaag dan morgen ingezet kan worden?

Vraag 4

Hebben de CJG’s voldoende financiële middelen om dit soort laagdrempelige hulp aan te bieden bij huiselijk geweld?

Vraag 5

Bent u bereid samen met het CJG Bonaire een pilotproject vorm te geven dat het tweedelige doel heeft om 1. huiselijk geweld bespreekbaar te maken, en 2. bij incidenten van huiselijk geweld eerst de ‘zachte aanpak’ van bijvoorbeeld coaching of Eigen Kracht aan te wenden, alvorens tot complex ingrijpen over te gaan? Wilt u, mocht deze pilot ontwikkeld en succesvol zijn, dit project uitrollen over en aanbieden aan alle CJG’s van het Caribisch gebied?

Vraag 6

Bent u bereid in de uitvoering van de twee aangenomen moties naar aanleiding van het Verdrag van Istanboel over samenwerking en trainingen 2) dit project mee te nemen? Wilt u hierover de Kamer informeren vóór het Algemeen overleg Actieplan kinderrechten in het Koninkrijk voorzien  op 25 juni 2015?

1) ‘Betrek gezin bij oplossen huiselijk geweld’, Amigoe, 1 juni 2015

2) Kamerstuk 34 038, R 2039, nrs. 8 en 12

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020