Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over uitlevering van verdachten aan Rwanda

maandag 14 november 2016

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de Leden Recourt (PvdA), Gesthuizen (SP), Sjoerdsma (D66), Voortman (GroenLinks), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Uitlevering van verdachten aan Rwanda

Kamerstuk:    2016Z21096

Datum:           14 november 2016

Vraag 1

Naar aanleiding van uw antwoorden op eerdere vragen: bent u het, afgezien van de beoordeling van de schriftelijke verklaringen van de heer Witteveen door de voorzieningenrechter en het gerechtshof, ermee eens dat de heer Witteveen wegens zijn ervaringen in Rwanda uniek gepositioneerd is om het rechtssysteem in Rwanda te beoordelen? Klopt het dat de heer Witteveen nog niet eerder door de betrokken ambtenaren op het Ministerie van Veiligheid en Justitie is bevraagd? Acht u het niet wenselijk dat de ervaringen van Witteveen worden betrokken bij uw beoordeling over deze zaak? Zo nee, waarom niet? 1)

Vraag 2

Is de observatie van de heer Witteveen over de uitleveringszaak die onder de Transfer Law is berecht en die bekend staat als de Bandora-zaak, reden om uw eerdere conclusie in antwoord op de eerdere vragen, namelijk dat u het niet aannemelijk vindt dat de opgeëiste personen risico lopen op inbreuken op het recht op een eerlijk proces die uitlevering in de weg zouden staan te herzien? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u bereid te onderzoeken of het mogelijk is een uitgebreider uitleverings-onderzoek uit te voeren naar model van de Bandora-zaak? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid, gelet op de bevindingen van de heer Witteveen dat getuigen a décharge hoofdzakelijk buiten Rwanda verblijven en daarbij dat de getuigen in Rwanda zelf niet voor de verdediging durven te verklaren, een nieuwe overweging te maken of berechting in Nederland niet mogelijk dan wel meer wenselijk zou zijn?

Vraag 5

Kunt u deze vragen beantwoorden voordat u tot uitzetting overgaat?

Vraag 6

Speelt het een rol dat Nederland gastland is geweest voor het Rwanda tribunaal?

Vraag 7

Kunt u nagaan wanneer in de Engelse uitleveringszaak naar Rwanda uitspraak in hoger beroep wordt verwacht?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 293

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug