Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over uitzettingen naar Afghanistan

dinsdag 07 augustus 2018

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Van Ojik (GroenLinks), Kuiken (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vraag 1
Kent u het bericht «Mensenrechtenorganisaties boos over uitzetting Afghaans gezin? 1)

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de conclusie van twaalf mensenrechtenorganisaties dat met deze uitzetting het betrokken gezin in groot gevaar is gebracht?

Vraag 3
Kunt u verklaren waarom u eerder heeft gesteld dat het uitzetten van gezinnen met minderjarige kinderen naar aanleiding van het ambtsbericht niet meer voor de hand ligt, terwijl dat nu in de praktijk wel blijkt te gebeuren? 2)

Vraag 4
Klopt het dat inwilligingspercentages van asielverzoeken van personen met de Afghaanse nationaliteit in Frankrijk 84% en in Italië 92% bedragen, en in Nederland slechts 35%? Bent u van mening dat Frankrijk en Italië een onredelijk niveau van bescherming hanteren jegens vluchtelingen uit Afghanistan? Zo ja, waarom?

Vraag 5
Waarom heeft u bij uw herbeoordeling van het landenbeleid ten aanzien van Afghanistan naar aanleiding van het ambtsbericht van 15 juni 2018 niet specifiek bekeken wat dit betekent voor de mate waarin de universele rechten van kinderen, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), worden gerespecteerd in het geval van uitzetting naar Afghanistan? Bent u bereid dit alsnog te doen?

Vraag 6
In welke gevallen acht u het uitzetten van gezinnen met minderjarige kinderen naar Afghanistan nog billijk en in lijn met wetgeving en internatio-nale verdragen?

Vraag 7
Klopt de eerdere appreciatie door mensenrechtenorganisaties van de beleidswijziging dat de wijziging slechts betrekking zou hebben op een aantal gezinnen dat op twee handen te tellen zou zijn? 3)

Vraag 8
Hoeveel gezinnen met minderjarige kinderen afkomstig uit Afghanistan bevinden zich momenteel in een terugkeerproces?

Vraag 9
Kunt u beargumenteren waarom u het, ondanks de heldere conclusies uit het ambtsbericht over de onveiligheid, redelijk en billijk acht om alleenstaande minderjarigen uit te zetten naar Afghanistan?

1) https://nos.nl/artikel/2244583-mensenrechtenclubs-boos-over-uitzetting-afghaans-gezin.html

2) https://nos.nl/artikel/2241048-nieuw-asielbeleid-voor-afghanen-onrechtvaardig.html

3) https://nos.nl/artikel/2241048-nieuw-asielbeleid-voor-afghanen-onrechtvaardig.html

Meer informatie

« Terug