Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over het rapport «Extra beschermd of extra beschadigd?»

vrijdag 21 december 2018

Schriftelijke vragen Joël Voordewind, Madeleine van Toorenburg (CDA), Maarten Groothuizen (D66) en Bram Van Ojik (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kamerstuknr. 2018Z24656

Vraag 1
Heeft u kennis genomen van het rapport «Extra beschermd of extra bescha-digd?» uitgebracht door Defence for Children en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind? 1)

Vraag 2
Wat is uw reactie op de conclusie van het rapport dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Verdrag voor personen met een handicap niet worden nageleefd binnen de verblijfsrechtelijke procedure van kinderen met een handicap en bij de opvang van deze kinderen in asielzoekerscentra? Wat kunt u doen om de naleving verder te verbeteren?

Vraag 3
Hoe verklaart u het verschil in beoordeling tussen het Bureau Medische Advisering van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de behandelaars van de kinderen waar het in het rapport om gaat? Waar moet de beoordeling van de medische situatie van zieke of gehandicapte kinderen volgens u aan voldoen?

Vraag 4
Klopt het dat kinderen in kwetsbare medische situaties meestal geen vergunning op medische gronden krijgen, maar eerder op grond van de discretionaire bevoegdheid? Waarom is dat? Kunt u omschrijven in welke situaties wel vergunningen op medische gronden zijn verleend?

Vraag 5
Hoe komt het dat onderzochte gezinnen geen gebruik hebben kunnen maken van de opvangmogelijkheden buiten een asielzoekerscentrum? In welke gevallen worden die mogelijkheden geboden? In hoeveel gevallen is daar nu sprake van?

1) https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiWp9iTwbDfAhXKPFAKHTAQCOAQFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fdefenceforchildren.nl%2Fmedia%2F3232%2Fleefomstandigheden-gehandicapte-kinderen-in-azcs_web.pdf&usg=AOvVaw2SSR4e0V4N1JO_I3YeWj17

Meer informatie

« Terug