Inbreng bij wijziging Wet gelijke behandeling

donderdag 01 februari 2007

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van de Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met wonen. De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben in 2003 ingestemd met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en zijn blij met de stappen die worden gezet in de verbetering van de rechtspositie van mensen met een handicap of chronische ziekte en in hun mogelijkheden tot volwaardige participatie.

De wetswijziging die voorligt met betrekking tot de uitbreiding van de wet met wonen roept bij de leden van de fractie van de ChristenUnie nog wel een aantal vragen op.

Een ontwerp van het wetsvoorstel is voorgelegd aan organisaties van belanghebbenden. In hoofdlijnen is men positief over het voorstel. Diverse organisaties wijzen wel op het belang van een goede samenhang met de ontwikkeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) waar de Wet voorzieningen gehandicapten in opgaat. Op dit terrein hebben de leden van de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen:

Zijn de collectieve voorzieningen, als het gaat om zorgplicht en de aanpassing van de woning, voldoende geborgd nu de WVG in de WMO opgaat? Gaat het compensatiebeginsel ook op het gebeid van fysieke woningaanpassing op?
Hoe groot is de ruimte binnen het gemeentelijke beleid als het gaat om beleid op het gebied van woningaanpassing? Kunnen er (grote) verschillen tussen het beleid van verschillende gemeenten gaan optreden? Wat betekent dit in relatie tot voorliggende wetswijziging?

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben vernomen dat aan de onderkant van de woningmarkt door gehandicapten en chronisch zieken met een kleine beurs problemen worden ervaren als het gaat om betaalbare huisvesting. (Denk aan Wajong-ers)

Hoe aanpasbaar en bereikbaar is de sociale woningbouw? Kan de voorliggende wetswijziging een positieve rol van betekenis spelen bij het vergroten van de aanpasbaarheid en financiële bereikbaarheid van sociale woningbouw voor de doelgroep van weinig kapitaalkrachtige gehandicapten en chronisch zieken?

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben vernomen dat het Bouwbesluit 2003 slecht zou worden nageleefd. Wat betekent de voorliggende wetswijziging voor de handhaving van het Bouwbesluit? Betekent de wetswijziging een versterking van de handhaving van het Bouwbesluit? Of is de naleving van het Bouwbesluit een randvoorwaarde om de Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met wonen goed te implementeren?

Zouden de minister en staatssecretaris uitsluitsel kunnen geven over het punt dat de VNG in haar reactie aan de orde heeft gesteld dat voor de uitbreiding met <<wonen>> de daarbij behorende financiële middelen uitgetrokken zouden moeten worden?

De VNG merkt daarnaast op dat de wetgeving een lege huls zou zijn en dat de verbinding gemist wordt tussen de beleidsdossiers AWGB/CZ, inclusief beleid en de WMO. Hoe beoordelen de minister en staatssecretaris deze opmerkingen?

« Terug