Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Stroomlijning en asiel minderjarigen

donderdag 05 juli 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan een voortgezet algemeen overleg met minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel

Onderwerp:   VAO Stroomlijning en asiel minderjarigen (AO d.d. 3/7)

Kamerstuk:   27 062

Datum:            5 juli 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik zal drie moties indienen naar aanleiding van het algemeen overleg over stroomlijning en asiel minderjarigen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de belangen van kinderen in het asielbeleid expliciet afgezet moeten worden tegen andere belangen en het falen van ouders of overheid kinderen niet kan worden aangerekend;

verzoekt de regering, bij de beoordeling in het kader van de discretionaire bevoegdheid van de groep ex-amv'ers en de groep van ongeveer 700 langdurig in Nederland verblijvende en gewortelde kinderen, ook te betrekken de mate van mogelijke psychische schade voor het kind en de veiligheidssituatie in het land van herkomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Dijksma en Gesthuizen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 82 (27062).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het NIDOS de oplossing van opvang van amv'ers in weeshuizen in het land van herkomst strijdig acht met het ontwikkelingsbelang van het kind en daarom afraadt en pleit voor vormen van family-based reception als pleegzorg;

verzoekt de regering, in het terugkeerbeleid van amv'ers in te zetten op opvang bij extended family of pleegouders in het land van herkomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Schouw en Gesthuizen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 83 (27062).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het stuiten van de buitenschuldtermijn bij het indienen van een nieuwe aanvraag door een alleenstaande minderjarige vreemdeling, niet redelijk is en een zorgvuldige weging van (nieuwe) feiten en omstandigheden in de weg staat;

verzoekt de regering, de buitenschuldtermijn niet te stuiten, maar te schorsen wanneer tijdens de buitenschuld termijn een nieuwe aanvraag wordt ingediend,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Gesthuizen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 84 (27062).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug