Inbreng schriftelijk overleg Joël Voordewind inzake Raad Algemene Zaken d.d. 24 juli 2012

dinsdag 17 juli 2012

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind over de Raad Algemene Zaken d.d. 24 juli 2012

Onderwerp:   Raad Algemene Zaken d.d. 24 juli 2012

Kamerstuk:   21 501-20

Datum:            17 juli 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 24 juli 2012.

Meerjarig Financieel Kader

De leden van de ChristenUnie-fractie kunnen zich vinden in de Nederlandse positie die gericht is op een sobere en moderne begroting. Genoemde leden zijn van mening dat de EU zich dient te richten op haar kerntaken en dat het aantal Europese fondsen in aantal en omvang dient af te nemen. Met name de structuurfondsen dienen volgens de leden van de ChristenUnie-fractie primair ingezet te worden om de armere regio’s in de EU te helpen. Tegelijkertijd willen genoemde ook dat de betalingspositie van Nederland verbetert, door in elk geval de afdrachtkorting te handhaven. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af hoe de Nederlandse positie (sobere en moderne EU-begroting) zich momenteel verhoudt tot de posities van andere lidstaten? Met welke lidstaten zit Nederland op één lijn m.b.t. het Meerjarig Financieel Kader?

De leden van de ChristenUnie-fractie kunnen zich niet vinden in de verschuiving van budget vanuit het GLB naar onderwijs, onderzoek en innovatie. Genoemde leden vinden het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in onderzoek en innovatie om de Nederlandse en Europese concurrentiekracht te versterken, maar dit mag niet ten koste gaan van het budget voor landbouw en plattelandsontwikkeling, dat al nominaal bevroren is ten opzichte van 2007-2013. Nederlandse boeren worden door de geplande herverdeling al geconfronteerd met een behoorlijke daling van de bedrijfstoeslagen. Daarom zouden genoemde leden eerst willen kijken naar de mogelijkheden om te bezuinigen op de structuurfondsen.

De regering streeft naar een groter accent op concurrentievermogen en innovatie binnen het cohesiebeleid en het GLB. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af hoe de regering dit concreet voor zich ziet binnen het GLB? Kan dit ook leiden tot een verschuiving in budgetten (minder hectaresteun, meer geld voor verbetering van de concurrentiekracht en innovatie)?

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben tenslotte zorgen over de voortgang van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader. Eind augustus wil men beginnen met de inhoudelijke onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader, terwijl de onderhandelingen in de Raad reeds vier maanden later afgerond moeten zijn. In dit verband vragen genoemde leden zich af of op de Raad van 24 juli ook al een knoop wordt doorgehakt over de onderhandelingsbox? Verder vragen deze leden welke specifieke elementen in de onderhandelingsbox niet kunnen worden gesteund door Nederland (zie het verslag van de vorige Raad)?

Follow-up ER

Tijdens de Europese Raad van 28 en 29 juni j.l. is besloten tot een Pact voor Groei en Banen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af welke specifieke acties Nederland zal / moet ondernemen in het kader van dit pact?

Verdieping interne markt

Een van de drie kerndoelstellingen van het Cypriotisch voorzitterschap betreft het aanzwengelen van groei en werkgelegenheid, waarbij nadrukkelijk het belang van de verdieping van de interne markt wordt genoemd. Een verdieping van de interne markt is bij uitstek van belang voor Nederland. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn dan ook benieuwd welke specifieke acties/maatregelen het komend halfjaar worden genomen om deze verdieping te realiseren?

Situatie Roemenië

Begin juli werd bekend dat er in Roemenië een machtsstrijd woedt tussen de premier en de president en dat door het afzetten van de Nationale Ombudsman de regering inmiddels per decreet kan regeren. Vervolgens zijn per decreet de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer vervangen, alsmede de directeurs van de nationale radio en televisie. Daarnaast zijn de bevoegden van het Constitutionele Hof sterk ingeperkt. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn bezorgd over de deze politieke ontwikkelingen in Roemenië, waar de regering meer macht naar zich toetrekt en de onafhankelijkheid van de rechtspraak inperkt. Genoemde leden vragen zich af waarom de situatie in Roemenië niet op de agenda staat van de Raad Algemene Zaken van 24 juli? Deze leden willen graag weten welke acties vanuit de Raad worden ondernomen richting Roemenië? Daarnaast vragen genoemde leden zich af welke positie de Nederlandse regering in dezen inneemt en welke actie de Nederlandse regering onderneemt richting Roemenië?

Op 18 juli komt de Europese Commissie met een rapport over de ontwikkelingen in Roemenië (en Bulgarije) in de afgelopen vijf jaar. Deze rapporten zijn van belang voor de mogelijke toetreding van de twee landen tot het Schengengebied. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af wanneer de beslissing over de toetreding tot Schengen wordt genomen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug