Schriftelijke vragen Joël Voordewind, Carla Dik e.a. over de Bob-campagne

vrijdag 15 november 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Joël Voordewind (Jeugdzorg) en Carla Dik-Faber (lid vaste commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Infrastructuur en Milieu) en de Leden Van der Staaij (SGP) en Bruins Slot (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   De Bob-campagne

Kamerstuk:    2013Z22284

Datum:            15 november 2013

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «BOB-campagne doet jeugd niets»? 1)

Vraag 2

Is er bij u onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek bekend waaruit blijkt wat de resultaten zijn van de Nederlandse Bob-campagne?

Vraag 3

Zijn er resultaten bekend over het effect van de Bob-campagne op de specifieke doelgroep jeugdige bestuurders (18–25 jaar)?

Vraag 4

Bent u het eens met de constatering dat de landelijke preventiecampagne Bob ten behoeve van de doelgroep jongeren onvoldoende effect lijkt te sorteren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u het eens met de visie dat campagnes regelmatig vernieuwd dienen te worden om voldoende effect te kunnen blijven sorteren? Zo ja, hoe doet u dit? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u van mening dat het overweging verdient om een nieuw alcoholver-keerscampagneconcept te ontwikkelen voor jonge bestuurders? Zo ja, wanneer zou deze campagne gelanceerd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Wat is uw reactie op de uitspraak in het artikel van Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, dat het beter zou zijn om jongeren op de gevaren te wijzen door een veel hardere aanpak waarin  confronterende beelden en teksten worden gebruikt om te laten zien wat de gevolgen zijn wanneer men dronken in een auto stapt?

1) De Telegraaf, 12 november 2012

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug