Inbreng Joël Voordewind tbv wijz. Wet voortgezet onderwijs (BES) ivm invoeren profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

dinsdag 19 mei 2015

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van een wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ivm invoeren profielen en actualisatie en flexibilisering beroepsgericht deel examenprogramma’s

Onderwerp:   Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma’s in het voorbereidend beroepsonderwijs

Kamerstuk:    34 184

Datum:           19 mei 2015

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de wijziging van enkele wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma’s in het voorbereidend beroepsonderwijs. Genoemde leden vinden het van belang dat het vmbo toekomstbestendig is, dat het onderwijs een duidelijk lesaanbod en keuzevrijheid voor leerlingen kent en goed aansluit op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Zij stellen nog enkele vragen.

1. Inleiding

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in hoeverre dit wetsvoorstel bijdraagt aan het toekomstbestendig maken van het vmbo, in lijn met opmerkingen van de Onderwijsraad. Terecht wordt opgemerkt dat het vmbo kampt met dalende leerlingaantallen, de sluiting van specifieke vakafdelingen en verschraling van het onderwijsaanbod. Ook wordt opgemerkt dat het systeem van het beroepsgerichte onderwijsaanbod niet flexibel genoeg is om snel in te spelen op een veranderende vraag van leerlingen. Genoemde leden vragen op welke manier het wetsvoorstel deze problemen aanpakt. Op welke manier kan de omvorming naar profielvakken en keuzevakken ervoor zorgen dat het aanbod veelzijdig blijft, de aansluiting met het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt wordt verbeterd en aantrekkelijk is voor leerlingen? Is het samenvoegen van de huidige programma’s tot profielen daarvoor voldoende?

3. Het nieuwe systeem

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier aansluiting met de regionale arbeidsmarkt wordt behouden, nu de huidige vier sectoren worden losgelaten. Op welke manier wordt de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt verbeterd, terwijl er meer differentiatie komt door de combinatie van beroepsgerichte keuzevakken en door de profieloverstijgende samenstelling van programma’s?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen nadere toelichting op de toestemming van het RPO die nodig is om het aanbod van profielvakken vorm te geven. Het ligt in de rede dat er regionale afstemming plaatsvindt, maar waarom is het noodzakelijk om hiervoor toestemming van het RPO te krijgen? Op welke manier past deze werkwijze bij de toegenomen profilering van scholen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier de keuzemogelijkheden in regio’s met relatief weinig leerlingen op peil blijven. De introductie van de nieuwe profielstructuur kan er ook toe leiden dat scholen slechts enkele profielen kunnen aanbieden in een regio. Het is daarbij wenselijk dat via het RPO afspraken worden gemaakt over het aanbod. Is het in alle regio’s in Nederland mogelijk om alle profielen aan te bieden? Zijn alle nieuwe profielen bereikbaar voor iedere leerling in Nederland?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom is gekozen voor de naam ‘Maatschappijleer 2’. Bij de herziening van de profielen in havo/vwo is gekozen voor de term ‘Maatschappijwetenschappen’, dit heeft de duidelijkheid en over doel en inhoud van het vak vergroot. Waarom is niet gekozen voor de suggestie van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) om het vak ‘Maatschappijkunde’ te noemen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom het vak ‘Maatschappijleer 2’ als profielkeuzevak is opgenomen in het profiel Zorg en Welzijn en niet als verplicht profielvak. Ook vragen deze leden waarom binnen het profiel ‘Media, vormgeving en ICT’ alleen exacte vakken zijn opgenomen. Is het niet juist nodig om leerlingen binnen deze profielen voor te bereiden op kennis van politiek, beleid en samenleving?

5. Implementatie en overgangsregelingen

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in lijn met de opmerkingen van de Raad van State waarom wordt gekozen voor een gespreide invoering. Wordt hiermee niet onnodig onduidelijkheid gecreëerd richting leerlingen en richting het vervolgonderwijs? Op welke manier kan het mbo zich aanpassen op de tijdelijke situatie dat er verschillende inrichtingen van het vmbo-onderwijs zijn?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug