Schriftelijke vragen Joël Voordewind over de bedreiging van christenen op AZC’s

maandag 28 december 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   De bedreiging van christenen op AZC’s

Kamerstuk:    2015Z25307

Datum:           28 december 2015

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Christen bedreigd op AZC»? 1) Herinnert u zich de antwoorden op eerdere vragen met dezelfde strekking eerder dit jaar? 2)

Vraag 2

Deelt u de mening dat de signalen zoals geuit in het bovengenoemde artikel zeer ernstig zijn?

Vraag 3

Hoe verklaart u het feit dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) blijft herhalen dat er geen concrete meldingen zijn gedaan over bedreigingen, intimidatie of discriminatie van christenen op asielzoekerscentra (AZC’s) terwijl belangengroeperingen of geestelijke verzorgers die meldingen wel krijgen?

Vraag 4

Erkent u dat de verklaring hiervoor reeds werd aangegeven in het onderzoek van Deloitte BOI uit 2010 waarin werd gesteld dat de meldingsbereidheid onder asielzoekers laag is? Bent u tevens bereid te erkennen dat de lage meldingsbereidheid onder asielzoekers niet alleen te verklaren valt door gebrek aan bekendheid waar een melding gedaan kan worden?

Vraag 5

Bent u bereid om nu wel te kiezen voor een onafhankelijk vertrouwenspersoon op COA-locaties?

Vraag 6

Bent u tevens bereid om nauwer contact en samenwerking te faciliteren tussen het COA en belangenorganisaties en geestelijk verzorgers die dergelijke ernstige signalen wel krijgen?

Vraag 7

Bent u bereid om na vijf jaar wederom een onderzoek in te stellen naar de veiligheid en meldingsbereidheid van kwetsbare asielzoekers op COA-locaties? Zo nee, waarom niet?

1) De Telegraaf, 24 december 2015

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 2936 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 3229.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug