Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de situatie van een dakloze Belg die al een half jaar in een ziekenhuis in Harderwijk «woont»

donderdag 17 november 2016

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   De situatie van een dakloze Belg die al een half jaar in een ziekenhuis in Harderwijk «woont»

Kamerstuk:    2016Z21459

Datum:           17 november 2016

Vraag 1

Kent u het bericht «Dakloze Belg «woont» al half jaar in ziekenhuis Harder-

wijk»? 1)

Vraag 2

Wat is uw reactie op de situatie van deze patiënt, die noodgedwongen in een ziekenhuis moet blijven omdat plaatsing elders niet mogelijk blijkt, waarbij het ziekenhuis de kosten voor de opname en het verblijf moet betalen?

Vraag 3

Wat vindt u ervan dat het St. Jansdal ziekenhuis door verschillende organisaties van het kastje naar de muur wordt gestuurd bij het zoeken naar een structurele oplossing voor de situatie van deze patiënt?

Vraag 4

Wat heeft uw ministerie ondernomen om te komen tot een oplossing voor de situatie van deze patiënt?

Vraag 5

Heeft uw ministerie contact gehad met de Belgische autoriteiten om gezamenlijk te komen tot een oplossing? Zo ja, wat heeft dit overleg opgeleverd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Welke regels zijn er in Europees verband afgesproken over de bekostiging en vergoeding van zorg aan patiënten uit andere Europese landen die niet verzekerd zijn?

Vraag 7

Wat vindt u ervan dat deze situatie zo lang kan voortduren, omdat deze patiënt blijkbaar «niet past in bestaande regelgeving»?

Vraag 8

Bent u bereid samen met uw Belgische ambtgenoot te komen tot een spoedige structurele oplossing voor deze patiënt?

Vraag 9

Bent u tevens bereid te bekijken welke lessen uit deze casus kunnen worden getrokken, en hoe in het vervolg de patiënt wel centraal kan worden gesteld?

1) http://nos.nl/artikel/2143431-dakloze-belg-woont-al-half-jaar-in-ziekenhuis-harderwijk.html  

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

 

 

« Terug