Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de import van mengsels kunststoffen met PVC

vrijdag 21 september 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu

Onderwerp:   De import van mengsels kunststoffen met PVC

Kamerstuk:  

Datum:            21 september 2012

Vraag 1

Kent u het bericht “Indekken op zijn Europees”? 1)

Vraag 2

Klopt het dat PVC en kunststoffen in het algemeen op de groene lijst van EVOA staan, maar dat een mengsel kunststof met meer dan 2% PVC in Nederland als rode lijst stof wordt beschouwd?

Vraag 3

Klopt het dat wanneer PVC gemengd met kunststoffen als rode lijst stof wordt beschouwd bij import en export een kennisgevingsprocedure nodig is, van elk individueel transport uiterlijk drie dagen van tevoren een melding moet worden gedaan en een financiële zekerheid (bankgarantie) moet worden afgegeven? Klopt het dat wanneer deze materialen onder de groene lijst vallen deze administratieve lasten niet nodig zijn?

Vraag 4

Waarom wordt PVC als een verontreiniging gezien als het wordt vervoerd in een mengsel van andere kunststoffen terwijl het bij gescheiden transport een groene lijststof is?  Deelt u de mening dat dit niet bijdraagt aan het bereiken van de minimumstandaard voor de verwerking van kunststofafval dat streeft naar het nuttig toepassen van afvalstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze doordat recyclebaar kunststof nu in het buitenland wordt verbrand of gestort omdat het overbrengen naar Nederland voor recycling te veel administratieve lasten oplevert?

Vraag 5

Ziet u mogelijkheden om te voorkomen dat dit soort mengsels worden geïmporteerd met het doel ze te verbranden, maar die wel import ten behoeve van hoogwaardige recycling stimuleren? Ziet u mogelijkheden om daarbij de administratieve lasten van het bedrijfsleven te verlichten? Zou u in kunnen gaan op het voorstel om de codes waaronder kunststoffen worden geïmporteerd samen te voegen zodat PVC net als andere kunststoffen wordt beschouwd als onderdeel van een mix kunststoffen? Bent u bereid binnen Europa te pleiten voor aanpassing van de EVOA-verordening op dit punt?

Vraag 6

Wat is de reden dat Nederland een kop heeft gezet op de EVOA-regel voor de in- en uitvoer van een mix van kunststoffen met PVC door al te spreken van een mengsel bij een aandeel van meer dan 2% PVC in plaats van 10%? 

1) VNO-NCW Opinieblad Forum, augustus 2012, http://issuu.com/opinieblad_forum/docs/1512

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug