Schriftelijke vragen Carla Dik over de opbrengsten gemeenten voor textielinzameling en fijnsortering

vrijdag 23 augustus 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber met de vaste commissie van Binnenlandse Zaken aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties   

Onderwerp:   De opbrengsten van gemeenten voor textielinzameling en de fijnsortering van het ingezamelde textiel

Kamerstuk:    2013Z16054

Datum:            23 augustus 2013

Vraag 1

Kent u de berichten «Goede doelen betalen gemeenten fors meer voor kledinginzameling» 1) en «Vechten om een oude trui»? 2)

Vraag 2

Herkent u het beeld dat de vergoedingen die charitatieve kledinginzamelaars kwijt zijn aan gemeenten in twee jaar zijn verdubbeld en inmiddels net zo hoog zijn als het bedrag dat overblijft voor het goede doel?

Vraag 3

Herinnert u zich uw antwoord op eerdere Kamervragen hierover en specifiek dat u het niet gepast vindt dat voor textielinzameling een vergoeding in rekening wordt gebracht, waarmee ook andere kosten van de gemeente worden voldaan? 3)

Vraag 4

Deelt u de mening dat gemeenten de opbrengst van textielinzameling voor het goede doel niet mogen inzetten om de afvalstoffenheffing voor de inzameling van andere afvalfracties zo laag mogelijk te houden?

Vraag 5

Herinnert u zich uw toezegging dat u samen met de minister van Binnenlandse Zaken het onderwerp textielinzameling met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zou gaan bespreken en uw toezegging dat daar  ambtelijke ondersteuning vanuit uw ministerie bij aanwezig zou zijn? 4) Wat is de uitkomst van dit overleg? En indien het overleg nog niet heeft plaatsgevonden, wanneer zal dit overleg plaatsvinden?

Vraag 6

Deelt u de mening dat met de huidige hoge prijzen de continuïteit van de textielinzameling in gevaar kan komen, indien de marktprijzen voor oud textiel plotseling dalen en inzamelaars niet meer aan hun verplichtingen jegens gemeenten kunnen voldoen?

Vraag 7

Deelt u de mening dat de inzameling van textiel door bedrijven via kledingketens als C&A en H&M kan bijdragen aan het vergroten van het aandeel gerecyclede kleding?

Vraag 8

Deelt u de mening dat bij inzameling via kledingketens ook een vergunning aanwezig moet zijn?

Vraag 9

Wat betekent inzameling via kledingketens voor de vergunningverlening, de rapportage van de inzamelresultaten en de handhaving van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en het Landelijk Afvalbeheerplan, aangezien dit op gemeentelijk niveau gebeurt terwijl dergelijke ketens meerdere vestigingen verspreid over het land of de regio hebben?

Vraag 10

Herinnert u zich uw antwoord op vragen van het lid Dik-Faber met betrekking tot de fijnsortering van textiel in relatie tot de EVOA? 5) Bent u bereid de toegezegde schriftelijke antwoorden met de beantwoording van deze schriftelijke vragen mee te sturen?

1) De Gelderlander, 3 augustus 2013, http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/goede-doelen-betalen-gemeenten-fors-meer-voor-kledinginzameling-1.3941215?ref=category_header

2) Haarlems Dagblad, 1 augustus 2013

3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nrs. 1163 en 1229

4) Verslag van een algemeen overleg van 29 mei 2013 over grondstoffen en afval (vastgesteld 11 juli 2013), Kamerstuk 30 872, nr. 147, blz. 23 en Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nr. 1163

5) Verslag van een algemeen overleg van 29 mei 2013 over grondstoffen en afval (vastgesteld 11 juli 2013), Kamerstuk 30 872, nr. 147, blz. 13, 29 en 34

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug