Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber inzake Kabinetsreactie op de initiatiefnota 'Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen'

donderdag 29 januari 2015

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake Kabinetsreactie op de initiatiefnota 'Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen'

Onderwerp:   Kabinetsreactie op de initiatiefnota 'Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen'

Kamerstuk:    34 004

Datum:           29 januari 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben enkele vragen bij de kabinetsreactie op de initiatiefnota 'Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen'. Zij zijn benieuwd naar de huidige stand van zaken van de pilot gedragscode eerlijke handelspraktijken. Wanneer wordt de toegezegde voortgangsrapportage naar de Kamer gestuurd, vragen zij de staatssecretaris?

Ten aanzien van het voorstel van de indiener om de uitzonderingsbepaling op het mededingingsrecht expliciet toe te voegen aan de Nederlandse Mededingingswet vragen de leden van de ChristenUnie-fractie of de staatssecretaris aan kan geven of de verordening voor ACM voldoende basis biedt, temeer daar landen als Duitsland en Engeland de uitzonderingsbepaling wel hebben opgenomen in wetgeving of richtsnoeren.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de staatssecretaris in te gaan op het functioneren van de Beleidsregel mededinging en duurzaamheid.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > januari