Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (AO d.d. 12/11)

donderdag 17 december 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet algemeen overleg met minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (AO d.d. 12/11)

Kamerstuk:    25 422          

Datum:           17 december 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sinds 1996 kernafval in de duinen bij Petten ligt;

overwegende dat dit afval moet worden gesorteerd, herverpakt en verplaatst naar de COVRA;

overwegende dat de regering de termijn voor het verwijderen van dit afval telkens verlengt;

verzoekt de regering om een helder tijdpad te geven voor het verwijderen van het kernafval in Petten, en de Kamer hierover voor het voorjaarsreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 135 (25422).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese Unie van alle lidstaten vraagt met een plan te komen voor eindberging van het radioactieve afval;

overwegende dat de regering aangeeft dat eindberging van het radioactieve afval 2 miljard kost;

constaterende dat het Waarborgfonds Eindberging 68 miljoen euro omvat en de minister erkent dat het behaalde rendement achterblijft bij de gestelde doelen;

verzoekt de regering, bij de volgende Voorjaarsnota in kaart te brengen welke financiële stappen gezet moeten worden om de eindberging van radioactief afval te kunnen bekostigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Van Tongeren en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 136 (25422).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug