Bijdrage Eppo Bruins aan het voortgezet algemeen overleg MIRT

Eppo Bruins - Foto: Anne Paul Roukemadonderdag 07 juli 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu en minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO MIRT (AO d.d. 23/06)

Kamerstuk:    34 300          

Datum:           7 juli 2016

De heer Bruins (ChristenUnie):
Voorzitter.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de A6 in Almere energieneutraal wordt door het plaatsen van zonnepanelen in het knooppunt met de A27;

verzoekt de regering, de kosten en baten in kaart te brengen van het plaatsen van zonnepanelen op veel meer verkeersknooppunten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Bruins. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 87 (34300-A).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de N50 tussen Zwolle en Kampen veel file en verkeersonveiligheid te zien geeft;

verzoekt de regering, welwillend met de betrokken overheden te zoeken naar een mogelijkheid om het verzoek de N50 tussen Kampen en Zwolle te verbreden, te honoreren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Bruins, Van Helvert, Smaling en Bisschop. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 88 (34300-A).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder een fly-over is opgenomen tussen de A59 west en de A27 noord, maar de rest van het knooppunt nog met verkeerslichten geregeld zal blijven en er hier files zullen blijven;

constaterende dat de regio met het Hooipolderplusplan is gekomen wat met extra rijstroken op de A59 en een nieuwe parallelweg langs de noordzijde van de A59 er onder andere voor zorgt dat sluipverkeer wordt geweerd uit de dorpskernen Raamsdonk en Waspik;

constaterende dat de regio wil bijdragen aan dit plan van circa 10 miljoen euro en ook bereid is voor te financieren;

verzoekt de regering, welwillend met de betrokken overheden te zoeken naar een mogelijkheid om bij de verbreding van de A27 het Hooipolderplusplan te realiseren;

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Bruins. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 89 (34300-A).

De heer Bruins (ChristenUnie):
Dan komt nu mijn laatste motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er lokaal en provinciaal geen bestuurlijk draagvlak meer is voor verbreding van de A27 bij Amelisweerd;

overwegende dat het schrappen van de Ruit rond Eindhoven heeft geleid tot een nieuwe programmatische aanpak met een grotere regie bij de regio en slimme maatregelen die op meer draagvlak kunnen rekenen;

verzoekt de regering, tot de kabinetsformatie geen onomkeerbare stappen te zetten met de verbreding van de A27 bij Amelisweerd, deze tijd te benutten om samen met de regio dit project te heroverwegen en hierbij te bezien of er rond Utrecht ook een regionale programmatische aanpak met draagvlak kan komen;

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Bruins. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 90 (34300-A).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

 

« Terug