Bijdrage Eppo Bruins aan het voortgezet algemeen overleg Visserij

donderdag 08 december 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris van Dam van Economische Zaken

Onderwerp:   VAO Visserij (AO d.d. 12/10)

Kamerstuk:    29 664          

Datum:           8 december 2016

De heer Bruins (ChristenUnie):
Voorzitter. We hebben vandaag twee VAO's die met visserij te maken hebben en kunnen de moties dus verdelen. Ik dien nu de moties in die relevant zijn voor het bezoek van de minister in Brussel komende week. De eerste motie luidt als volgt.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de infasering van de aanlandplicht niet realistisch is;

van mening dat het brexitproces leidt tot een andere en nog onvoorspelbare situatie voor de Nederlandse visserijsector;

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om de infasering van de aanlandplicht op te schorten gedurende het brexitproces en tegelijkertijd te werken aan een realistische infasering,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Bruins, Geurts, Visser, Dijkgraaf, Graus, Van Vliet, Van Klaveren en Houwers.

Zij krijgt nr. 951 (21501-32).

Ik had nog een vraag. "Infasering", is dat een vakterm?

De heer Bruins (ChristenUnie):
Laten we dat maar zeggen.

De voorzitter:
Dan laten we die gewoon staan.

De heer Bruins (ChristenUnie):
Ik heb nog een paar mooie voor u, zo meteen.

De voorzitter:
Ik hoop het niet!

De heer Bruins (ChristenUnie):
Voorzitter.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de bestanden van bijvangstsoorten niet autonoom beheerd worden maar volgend zijn aan de visserij op de primaire doelsoorten en dat dit geleid heeft tot een halvering van de totaal toegestane vangst (TAC) voor de bijvangstsoorten;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de TAC's voor bijvangstsoorten en primaire doelsoorten zo snel mogelijk op elkaar worden afgestemd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Bruins. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 952 (21501-32).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese Commissie vanaf 2017 de visbestanden primair beheert via de criteria van FMSY (Maximum Sustainable Yield, maximale duurzame opbrengst), bij ontbreken waarvan gewerkt wordt met een beheerplan en bij het ontbreken daarvan vervolgens gewerkt wordt op basis van het voorzorgsbeginsel;

constaterende dat bij het beheer van platvis als doelsoort het criterium FMSY aan de orde is;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor een duurzaam beheer van doelsoort tong op FMSY en de daarbij behorende TAC daarbij zo snel mogelijk te laten aansluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Bruins. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 953 (21501-32).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

 

« Terug