Schriftelijke vragen Eppo Bruins over het bericht «In de zoveelste onderwijsfraudezaak blijft de inspectie opvallend stil»

maandag 27 augustus 2018

Schriftelijke vragen Eppo Bruins aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vraag 1
Kent u het artikel «In de zoveelste onderwijsfraudezaak blijft de inspectie opvallend stil»? 1)

Vraag 2
Klopt het dat de raad van toezicht van de Hanzehogeschool Groningen expliciet zijn klankbordfunctie heeft gesteld boven een rol als toezichthouder? Zo ja, wat vindt u daarvan? Zo nee, hoe interpreteert u het toetsingskader?

Vraag 3
Vindt u dat in het betreffende toetsingskader de checks and balances goed zijn geborgd?

Vraag 4
Zijn er meer van dergelijke toetsingskaders in het hoger beroepsonderwijs van kracht?

Vraag 5
Heeft de onderwijsinspectie inderdaad een rapport over wanbeheer bij de Hanzehogeschool ontvangen van een klokkenluider? Hoe is met dit rapport omgegaan?

Vraag 6
Is dit een kwestie die door de onderwijsinspectie dient te worden opgepakt, door het Huis voor de Klokkenluiders, of door een andere instantie? Op grond van welke argumenten?

Vraag 7
Op welke wijze is de klokkenluider door de onderwijsinspectie beschermd, indachtig de in 2016 met algemene stemmen aangenomen motie Bruins? 2)

1) Nederlands Dagblad, 23 augustus 2018

2) Kamerstuk 34 251, nr. 60

Meer informatie

« Terug