De verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN AMRO als klant

vrijdag 02 juli 2021

Vragen van de leden Grinwis en Bikker (beiden ChristenUnie) aan de minister van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid over de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABNAMRO als klant.

  1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van rechtbank Amsterdam d.d. 26 april inzake de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABNAMRO als klant?[1]
  2. Hoe kijkt u aan tegen de stelling dat een coffeeshop – nu deze als koper van wiet in contanten – waarschijnlijk onder de werking van artikel 1 a lid 4 sub d onder i Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) valt, waarvan de definitie luidt: ”natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000,- of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat”?
  3. Indien u van mening bent dat een coffeeshop als zodanig kan worden gekwalificeerd, kunt u dan ook aangeven hoeveel Financial Intelligence Unit-meldingen er de afgelopen jaren door coffeeshops zijn gedaan en op welke wijze deze hun Wwft-verplichtingen invullen?
  4. Kunt u ook aangeven hoeveel vervolgingen er door het OM in gang zijn gezet, omdat er twijfel was over de nakoming van Wwft-verplichtingen door coffeeshops en hun leidinggevend personeel?
  5. Indien uit uw antwoord is af te leiden dat dit een blinde vlek is  in de toepassing van de wet,  kunt u dan uitleggen waarom er wel gehandhaafd en vervolgd wordt bij andere Wwft-instellingen terwijl coffeeshops  in het kader van hun verplichtingen in het kader van de Wwft vrij spel hebben?

« Terug