Bijdrage Carola Schouten aan het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad

woensdag 07 maart 2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Europese Zaken in een algemeen overleg met minister De Jager van Financiën en staatssecretaris Weekers van Financiën.

Onderwerp:   Eurogroep/Ecofin Raad

Kamerstuk:   21 501

Datum:            7 maart 2012

Mevrouw Schouten (ChristenUnie): Voorzitter. Ook ik zal toch nog even met Griekenland beginnen. Inderdaad zijn de berichten niet gunstig. Ik sluit mij aan bij de al gestelde vragen. Ik wil graag weten wat de procedure is als de eventuele bijdrage van de banken straks duidelijk wordt, wat de consequenties daarvan zijn en hoe de Kamer hierbij zal worden betrokken. De minister heeft namelijk toegezegd dat hij naar de Kamer zal terugkomen. Wij horen graag wat de procedure zal zijn.

Ook de ChristenUnie is er voorstander van dat de financiëletransactietaks niet op Europees niveau wordt georganiseerd, maar op lidstaatniveau. Wij gaan over onze eigen belastingen en een financiëletransactietaks op Europees niveau zien wij niet zitten. Wij sluiten niet meteen uit dat de financiëletransactietaks moet worden ingevoerd, maar wij maken ons wel zorgen over de consequenties voor de pensioenfondsen. Daarover is al het een en ander gezegd en geschreven. Het kabinet heeft nog geen echt duidelijk standpunt hierover. Het zegt dat het dit mondiaal wil invoeren, maar wij horen graag wat het kabinet vindt als deze discussie straks in Europa wordt gevoerd. Met name willen wij van het kabinet weten welke consequenties vastzitten aan invoering ervan voor de pensioenfondsen, zeker die van Nederland, die hier een heel grote sector zijn en de tweede pijler.

Over de Europese vennootschapsbelasting, de CCCTB, heeft de Kamer al een heel duidelijke uitspraak gedaan. De CCCTB moet met unanimiteit worden aangenomen. Mijn vraag is: welk traject is nu in Europa gaande? We kunnen nu al constateren dat er geen sprake van unanimiteit is: Nederland is tegen. Is hieromheen dan nog een soort bezigheidstherapie gaande in Europa? En wat voor invloed heeft de staatssecretaris nog op wat daar gaande is? Hij kan toch gewoon zeggen: haal dat voorstel maar van tafel, dat gaat 'm niet worden? Graag een reactie.

Nu het ESM. Tijdens de afgelopen eurotop is onder andere besloten om de storting in het ESM sneller te doen, om twee stortingen tegelijk te doen. Ik krijg graag de bevestiging van de minister of dat inderdaad zo is gesteld en of Nederland dus bereid is om eerder te storten. Ik zit ook een beetje met de volgordelijkheid der zaken. Het ESM moet namelijk nog geratificeerd worden, dat komt hier nog aan de orde. Er worden nu al afspraken gemaakt over snellere stortingen. Wat is nu de gang van zaken? Het staat namelijk allerminst vast dat het ESM overal geratificeerd zal worden, wij moeten dat debat hier nog voeren. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar? Ik wil daar graag een antwoord op.

Wat Hongarije betreft het volgende. Ik heb geen duidelijke uitspraak van het kabinet gehoord over de buitensporigtekortprocedure en over de opschorting met betrekking tot de cohesiefondsen. Ik wil graag een nadere onderbouwing van het kabinet van waar we dan op uit zouden komen. Hongarije heeft zich lang niet aan alle afspraken gehouden. Ook wij vinden dat regels er zijn om gehandhaafd te worden, maar wij zien ook dat Nederland nu niet bepaald de grootste mond moet hebben. Dit lijkt mij op dit moment een heel precaire zaak. Ik hoor graag van de minister hoe hij er nu in zit en hoe hij gaat pleiten voor een korting op de cohesiefondsen voor Hongarije.

Ook mijn fractie steunt de kapitaaleisen die aan banken en financiële instellingen worden gesteld. Hierover zullen nog vele discussies worden gevoerd, ook hier. Ik vraag me wel het volgende af. In Nederland zijn we voor een groot deel al goed op weg, in tegenstelling tot wat in de meer zuidelijke landen gebeurt: daar zijn heel veel banken die nog niet aan de kapitaaleisen voldoen en het is zeer de vraag of dat nog gaat lukken. Ik wil van de minister horen of hij het vertrouwen heeft dat de zuidelijke lidstaten straks ook met dit CRD IV kunnen gaan werken en of er straks geen ongelijk speelveld gaat ontstaan tussen de noordelijke en de zuidelijke landen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november