Inbreng Carola Schouten inzake de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013

dinsdag 12 juni 2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013

Onderwerp:   Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013)

Kamerstuk:   33 287

Datum:            12 juni 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorstel dat beoogt enkele belastingwetten te wijzigen ter uitvoering van het begrotingsakkoord 2013 (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013). De leden van de ChristenUnie-fractie begrijpen het spoedeisende karakter van de wetswijziging. Zij committeren zich aan het begrotingsakkoord en nemen de verantwoordelijkheid voor de fiscale maatregelen die hieruit voortvloeien. Tegelijkertijd zijn genoemde leden van mening dat de wetswijziging zorgvuldig dient plaats te vinden. Zij willen de regering daarom nog enkele vragen voorleggen.

BTW-verhoging en verlaging inkomenstenbelasting

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af of de regering een indicatie kan geven van de gevolgen die de verschuiving van directe naar indirecte belastingen heeft voor de stimulering van arbeid en ondernemerschap?

De genoemde leden vragen verder aandacht voor de overgangsproblematiek rond de BTW-verhoging. Geldt bij de verhoging van de BTW het moment van aankoop of het moment van betalen? Wat zijn hierbij de ervaringen met eerdere BTW-verhogingen?

Met betrekking tot de aanpassing van de heffingskortingen voor de premie voor volksverzekeringen vragen zij zich af hoe deze aanpassing doorwerkt en wat de mogelijke effecten op andere maatregelen zijn?

Structurele verlaging tarief overdrachtsbelasting

Starters zullen als eerste de gevolgen ondervinden van de beperking van de hypotheekrenteaftrek. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich daarom of hoeveel het zou kosten om starters helemaal vrij te stellen van de overdrachtsbelasting?

Vergroening

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af welke mogelijkheden er zijn voor energieleverende glastuinbouwbedrijven om gebruik te maken van de regeling groenprojecten (groene beleggingen) als compensatie voor de hogere energiebelasting? Verder willen genoemde leden graag weten hoe hoog de energiebesparing is als gevolg van de hogere energiebelastingen? Neemt de regering in relatie tot de verhoging van de energiebelasting ook maatregelen om energiebesparing te bevorderen?

De genoemde leden zijn verheugd met het behoud van de heffingskorting voor groen beleggen en groen financieren, een belangrijk punt voor de ChristenUnie-fractie. Zij vragen zich af hoe de afbouw van de overige drie heffingskortingen (voor sociaal-ethisch beleggen, cultureel beleggen en durfkapitaal) zal plaatsvinden? Daarnaast vragen deze leden zich af wat de mogelijkheden zijn om beleggingen in deze drie categorieën over te zetten naar groen beleggen?

Werkgeversheffingen hoge lonen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af wat leidend is bij de bepaling van de grondslag voor de werkgeversheffing? Moet de werknemer een minimum aantal maanden in dienst zijn geweest in 2012? Deze leden vragen zich verder af hoe de regering de ontwijkmogelijkheden voor werkgevers wil voorkomen?

Aanpassing aftrek deelnemingsrente

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af hoe de drempel van € 1.000.000 bepaald is? Om hoeveel ondernemingen gaat het indien deze grens wordt gehanteerd? Wat zou de opbrengst van de maatregel zijn in het geval er een drempel van bijvoorbeeld € 500.000 of € 750.000 wordt gehanteerd?

Verlaagd BTW-tarief podiumkunsten en kunstvoorwerpen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af hoe de lagere opbrengsten als gevolg van de BTW-verlaging verdeeld zijn tussen de sectoren podiumkunsten en kunstvoorwerpen?

Aanpassing BTW-vrijstelling medische diensten

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af welk type psychologen precies wel en niet onder de BTW-vrijstelling gaan vallen?

Aanpassing alcoholaccijns

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af welke accijnzen precies gaan gelden voor mousserende wijnen (met minder of meer dan 8,5% alcohol)?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

 

 

 


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november