Inbreng Carola Schouten inzake Wijziging Wet financieel toezicht ivm gebruik burgerservicenummer

donderdag 14 juni 2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

Onderwerp:   Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

Kamerstuk:   33 237

Datum:            14 juni 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het voorstel dat beoogt de Wet op het financieel toezicht te wijzigen in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel. De leden van de ChristenUnie-fractie zien het belang van een goed werkend en efficiënt depositogarantiestelsel (DGS), maar hechten ook grote waarde aan de bescherming van de privacy van depositohouders. Daarom willen zij de regering nog enkele vragen voorleggen.

Algemeen/inleiding

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af of de verkorting van de uitkeringstermijn daadwerkelijk een grote bijdrage levert aan het vertrouwen in het financiële stelsel en daarmee aan het economisch welzijn? Ervaringen in het nabije verleden hebben geleerd dat depositohouders reeds bij geruchten over betalingsonmacht van een bank hun tegoeden bij de bank weghalen. Dit gebeurt meestal in de eerste dagen. In hoeverre wordt dit voorkomen door de uitkeringstermijn te verkorten naar 20 werkdagen?

Op grond van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (Bbpmbd Wft) moet de administratie van banken zodanig zijn dat DNB op basis van die administratie binnen zeer korte tijd uitvoering kan geven aan het DGS. Genoemde leden willen weten welke eisen worden gesteld aan de banken ten aanzien van hun administratie in relatie tot het DGS? Welke garanties kunnen de banken geven dat deze administratie voldoende op orde is om te kunnen voldoen aan de uitkeringstermijn van 20 werkdagen, indien gebruik kan worden gemaakt van het BSN?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich verder af hoe andere lidstaten invulling geven aan de Wijzigingsrichtlijn DGS en welke maatregelen andere lidstaten nemen om te zorgen dat de betalingstermijn van 20 werkdagen kan worden gehaald?

Noodzaak gebruik burgerservicenummer

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn kritisch over de argumentatie die wordt gebruikt om de noodzaak van het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) aan te tonen. In de MvT wordt gesteld dat het gebruik van het BSN de uitkeringsprocessen betrouwbaarder en vlotter maakt. Genoemde leden vragen zich af of de mogelijk snellere uitbetaling opweegt tegen het gebruik van het BSN? Welke afwegingen zijn hierbij gemaakt?

Het sneller uitbetalen is met name in het belang van de klant. De klant heeft echter ook nog een privacybelang. Genoemde leden vragen zich dan ook af welke mogelijkheden de klant krijgt om beide belangen af te wegen? Krijgen depositohouders de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van hun BSN ten behoeve van het DGS, onder de voorwaarde dat zij daarmee akkoord gaan met een langere uitbetalingstermijn? Kunnen banken worden verplicht om toestemming te vragen aan depositohouders voor het gebruik van hun BSN? En hoe gaan banken communiceren over deze wijziging richting hun depositohouders?

In de MvT wordt voorbij gegaan aan de verantwoordelijkheid van depositohouders om tijdig wijzigingen in de persoonlijke gegevens door te geven. Uit informatie van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) blijkt dat in de praktijk van de renterenseignering per jaar sprake is van 200.000 mismatches, als gevolg van onjuistheden in BSN, NAW-gegevens en/of geboortedatum. Op basis hiervan geeft de NVB aan dat een koppeling tussen BSN en persoonsgegevens noodzakelijk is. De leden van de ChristenUniefractie vragen zich dan ook af of het onderhavige wetsvoorstel voldoende tegemoet komt aan de zorgen van de NVB?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af welke alternatieven zijn overwogen voor het gebruik van het BSN? In de MvT wordt alleen gesproken over een apart persoonsnummer ten behoeve van het DGS. Genoemde leden vragen zich af of banken niet al zelf een klantnummer hanteren, dat gekoppeld is aan de verschillende deposito’s van een depositohouder indien er sprake is van meer dan één deposito? Biedt een dergelijk klantnummer niet voldoende informatie voor DNB om tot uitkering te kunnen overgaan?

Verkrijging en gebruik burgerservicenummer

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af op welke wijze banken de beschikking krijgen over de BSN van hun depositohouders? Vindt er een koppeling met de Gemeentelijke Basisadministratie plaats? Hoe is dit momenteel geregeld voor de saldo- en renterenseignering? En voor welk deel van hun depositohouders beschikken banken momenteel over de BSN?

Genoemde leden vragen zich ook af hoe geborgd wordt dat banken het BSN alleen voor dit specifieke doel kunnen gebruiken? In de MvT wordt gesteld dat er stringente voorwaarden in acht worden genomen bij de uitgifte van het BSN. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af welke voorwaarden precies gelden voor de banken in het kader van het DGS? Zij willen ook graag weten met wie uitwisseling plaatsvindt van het BSN: betreft dit alleen DNB of vindt er ook gegevensuitwisseling plaats tussen banken onderling?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november