Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet schriftelijk overleg Ontwerpbesluit Aanbestedingswet

donderdag 11 oktober 2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan het voortgezet schriftelijk overleg inzake Ontwerpbesluit Aanbestedingswet

Onderwerp:   VSO Ontwerpbesluit Aanbestedingswet

Kamerstuk:   32 440

Datum:            11 oktober 2012

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Naar aanleiding van het VSO zijn er wat vragen gerezen over de Gids Proportionaliteit en de toepassing daarvan door de specialesectorbedrijven. Daarom dien ik samen met de heer Ziengs de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wettelijke proportionaliteitsbeginsel in de nieuwe Aanbestedingswet van toepassing is op aanbestedende diensten en specialesectorbedrijven;

overwegende dat de Gids Proportionaliteit uitwerking geeft aan het wettelijke proportionaliteitsbeginsel en dat de Gids Proportionaliteit bij AMvB als wettelijk richtsnoer is aangewezen voor aanbestedende diensten;

verzoekt de regering, de specialesectorbedrijven op te roepen de Gids Proportionaliteit de komende jaren te gebruiken bij aanbestedingen, bij de evaluatie van de Aanbestedingswet over twee jaar uitdrukkelijk te bezien of en hoe de specialesectorbedrijven de Gids Proportionaliteit toepassen en vervolgens te bezien of de gids als wettelijk richtsnoer voor specialesectorbedrijven aangewezen zou moeten worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten en Ziengs. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 76 (32440).

De voorzitter:

Mijnheer Verhoeven, u mag één vraag stellen. We lopen uit de tijd en daarom heb ik een strikt beleid.

De heer Verhoeven (D66):

Ik vind het van groot belang dat we goede wetgeving maken, dus wil ik zeker een vraag stellen. Mevrouw Schouten dient een motie in om ervoor te zorgen dat specialesectorbedrijven zich ook aan het amendement, de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit houden. Waarom heeft mevrouw Schouten de specialesectorbedrijven niet gewoon in haar amendement opgenomen?

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Wij waren in de veronderstelling dat de regels voor de aanbestedende diensten ook gelden voor de specialesectorbedrijven. Dat bleek later niet het geval. We hadden ze allebei apart moeten noemen. Dat betekent dat we een hele novelle zouden moeten opstellen en dat zou vertraging van de wet tot gevolg hebben. Het proportionaliteitsbeginsel is uiteraard gewoon van toepassing op de specialesectorbedrijven. Daar zit geen millimeter speling tussen. De uitwerking daarvan in de Gids is een richtsnoer en wij willen dat ze zich eraan houden. Wij roepen hen daartoe op. Mocht blijken dat dit niet zo is, dan willen wij dat het over twee jaar alsnog wettelijk wordt geregeld, als we de evaluatie hebben gehouden. Dan kunnen we bekijken of het moet worden aangepast. We geven hun dus de kans om het zelf te doen. Mocht dat niet het geval zijn, dan hebben we over twee jaar een stok achter de deur om het wettelijk vast te leggen.

De heer Verhoeven (D66):

Ik heb een punt van orde, voorzitter. Ik vraag de minister of dit uitstel oplevert bij de behandeling van de wet.

De voorzitter:

Dat kunt u zo vragen.

De heer Verhoeven (D66):

Nee, ik heb namelijk geen spreektijd. Vanwege uw wens om het kort te houden, heb ik me niet aangemeld met spreektijd, behalve om een vraag te stellen. Dat doe ik nu. U houdt het kort en dat is uw goed recht. Ik wil zorgen dat we goede wetgeving hebben en dat de Aanbestedingswet niet een halfjaar wordt uitgesteld. Daarom vraag ik dit bij dezen aan de minister.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter, zal ik het dan vragen?

De voorzitter:

Nee, de vraag is nu gesteld.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Prima. Kan de minister bevestigen dat dit geen verder uitstel oplevert voor de behandeling van de Aanbestedingswet? Het moge namelijk duidelijk zijn dat het zowel mijn fractie als die van de heer Ziengs er erg veel aan gelegen is dat dit wetsvoorstel snel behandeld kan worden door de Eerste Kamer.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november