Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten inzake Belastingplan 2013

donderdag 11 oktober 2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake Belastingplan 2013

Onderwerp:   Belastingplan 2013

Kamerstuk:   33 402

Datum:            11 oktober 2012

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de ChristenUnie

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de schriftelijke antwoorden en van de fiscale maatregelen in het Regeerakkoord dat maandag 29 oktober 2012 is gepresenteerd. Deze leden willen de regering nog enkele vragen en opmerkingen voorleggen.

Belastingplan 2013 (33402)

Vereenvoudiging scholingsuitgaven

In de nota naar aanleiding van het verslag lezen de leden van de ChristenUnie-fractie dat voor studenten met een handicap hogere uitgaven ook aftrekbaar zijn voor zover sprake is van drukkende uitgaven. Genoemde leden vragen wanneer sprake is van drukkende uitgaven. Om wat voor uitgaven gaat het dan?

Afstempeling eigenbeheerpensioenen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom bij het beperken van de regeling voor afstempeling is gekozen voor een dekkingsgraad van 75% van de fiscale waarde. Waarom geen 80% of 90%? Kan de regering het percentage van 75% nader onderbouwen?

Afdrachtvermindering onderwijs

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoeveel leerlingen worden geraakt door de aanpassing van de afdrachtvermindering, zoals voorgesteld in het Belastingplan 2013. Genoemde leden vragen ook naar de consequenties voor werkgevers als er geen diploma wordt bepaald door hun werknemer. Moeten werkgevers hier de rekening van betalen? Wat zullen voorts de gevolgen zijn voor leerlingen/werknemers en werkgevers van de plannen voor de afdrachtvermindering zoals gepresenteerd in het Regeerakkoord, zo vragen genoemde leden. Voorts vragen deze leden wat de gevolgen zijn voor de leerwerkbedrijven.

Latere verkrijging aanhorigheden woning

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat aan de uitbreiding van het woningbegrip tot later verkregen aanhorigheden geen terugwerkende kracht is toegekend, omdat dit flinke uitvoeringsproblemen met zich mee zou brengen. Genoemde leden vragen om een nadere specificatie van deze uitvoeringsproblemen.

Constructiebestrijding bodemvoorrecht

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen nogmaals naar de gevolgen van de constructiebestrijding voor de kredietverlening. Waarom wil de regering de gevolgen voor de kredietverlening niet vooraf onderzoeken maar slechts later monitoren, terwijl toch algemeen bekend is dat de dekkingswaarde van bodemzaken een belangrijke rol speelt bij de vraag al dan niet krediet te verlenen en tegen welke prijs en het kapitaalsbeslag van banken? Genoemde leden vragen ook of de regering voorafgaand aan de indiening van het wetsvoorstel in gesprek is gegaan met de NVB en anderen? Deze leden vragen ook of alternatieven zijn overwogen voor de maatregel, bijvoorbeeld een standaard procentuele afdracht door pandhouders en andere zekerheidsgerechtigden aan de Belastingdienst?

Overige punten

Gestalde zelfstandigenaftrek

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over de gestalde zelfstandigenaftrek of de bestaande regels ten aanzien van fiscale jaarwinstbepaling volgens de regering niet nadelig uitpakken voor ondernemers wanneer de jaarwinsten één of meerdere jaren laag zijn (en er dus geen zelfstandigenaftrek kan worden genoten) terwijl aan het einde nog een substantiële stakingswinst wordt genoten (waarover wel een flinke heffing moet worden betaald, zonder dat de zelfstandigenaftrek van toepassing is). Daarnaast vragen genoemde leden of de huidige regeling er juist niet toe aanspoort de stakingswinst ten dele naar voren te halen om de verrekening van gestalde zelfstandigenaftrek zeker te stellen. Deze leden vragen voorts of het verrekenen van nog gestalde zelfstandigenaftrek met stakingswinst niet feitelijk een matiging van de heffing over stakingswinst betekent, hetgeen zeer wel past bij de gedachte om stakingswinst gematigder dan tegen het reguliere tarief te belasten (door de heffing ineens wordt stakingswinst momenteel veelal tegen de hogere tarieven belast).

Niet-gebruikte verlofdagen omzetten in een gift

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in de nota naar aanleiding van het verslag dat de tegenwaarde van niet opgenomen wettelijke én bovenwettelijke verlofdagen die anders zouden vervallen, door de werkgever kan worden geschonken aan een ANBI-instelling. Genoemde leden vragen hoe vaak dit voorkomt. Ook vragen deze leden hoe lang werkgevers na 1 juli 2013 nog de tijd hebben om niet-opgenomen verlofdagen van hun werknemers om te zitten in een gift aan een ANBI-instelling.

Vrijstelling bos en natuur in box 3

Volgens artikel 5.7 Wet IB 2001 zijn bossen, natuurterreinen en landgoederen (voor zover onbebouwd) vrijgesteld van de rendementsgrondslag van box 3. Bij de invoering van de bedoelde vrijstelling is door de regering opgemerkt dat de vrijstellingen niet gelden in geval van een vruchtgebruik omdat men is bevreesd voor arbitrageruimte . De leden van de ChristenUnie-fractie hebben grote twijfels of deze arbitrage zich in de praktijk ook daadwerkelijk voordoet en hebben de regering om voorbeelden gevraagd. In ieder geval kan deze arbitrageruimte zich nimmer voordoen in geval van defiscalisering als bedoeld in artikel 5.4 Wet IB 2001 omdat ook de bloot eigendom dan wordt toegerekend aan de vruchtgebruiker. Fiscaal wordt het hele goed dan in aanmerking genomen bij de vruchtgebruiker. Arbitrageruimte is dan per definitie uitgesloten omdat het object dan in dezelfde box zit. Ook de schriftelijke antwoorden  van de regering op vragen van de leden van de ChristenUnie-fractie tijdens het wetgevingsoverleg van 7 november 2011 dat men kunstmatig de voordelen zou kunnen afscheiden van de kosten kunnen de genoemde leden niet overtuigen. Deze antwoorden worden niet onderbouwd met concrete voorbeelden waardoor de normale bonafide gevallen worden gedupeerd. Verder heeft de staatssecretaris van Financiën tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2012 op 16 november 2011 opgemerkt dat “het gaat om een heel kleine groep. Dat staat niet in verhouding tot de hoeveelheid antimisbruikwetgeving die nodig zou zijn.”. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn uiteraard bereid op dit punt met de regering mee te denken, temeer omdat hier met name het leerstuk van fraus legis eenvoudig kan worden toegepast als inderdaad sprake zou kunnen zijn van het kunstmatig afscheiden zoals de regering beweert dat dit zich zou kunnen voordoen.

Fiscale behandeling SBBI’s

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben nog enkele vragen over de fiscale behandeling van SBBI’s, waaronder buurthuizen. Klopt het dat in de praktijk verschillend wordt omgegaan met de toekenning van de SBBI-status, zo vragen genoemde leden. Deze leden vragen ook of het klopt dat de Hoge Raad onlangs de ANBI-status van een wijkcentrum in Eindhoven heeft bevestigd. Kan de regering nog eens aangeven welke categorieën precies onder de SBBI-status vallen, en dus bij welke categorieën giften aftrekbaar worden? Wordt deze categorisering ook zo toegepast door elke belastinginspecteur?

Fiscaal stelsel Caribisch Nederland

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn verheugd dat er overeenstemming is bereikt met de eilandbestuurders van Caribisch Nederland over het nieuwe fiscale stelsel. In zijn brief van 10 oktober 2012 schrijft de staatssecretaris van Financiën  dat het tarief van de vastgoedbelasting voor de belastingjaren 2011 en 2012 met 0,2% extra wordt verlaagd. Genoemde leden vragen of dit betekent dat de hotelsector voor 2011 en 2012 te maken krijgt met een vastgoedbelastingtarief van 0,2% en voor 2013 met een tarief van 0,4%?

Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Uitbreiding schenkingsvrijstelling

In de nota naar aanleiding van het verslag lezen de leden van de ChristenUnie dat de regering voorstander blijft van een absolute begrenzing van de vrijstelling van schenk- en erfbelasting. Genoemde leden wijzen dan ook op een aantal andere mogelijkheden om de schenkingsvrijstelling te verruimen. Deze leden willen weten wat de mogelijkheden en budgettaire consequenties zijn van het aanpakken van bestaande beperkingen, zoals de leeftijdsgrens (18-35 jaar) en het verwantschap. Ziet de regering ook mogelijkheden om het verwantschap breder te trekken zodat ook andere familieleden dan de eigen ouders kunnen schenken ten behoeve van de aankoop van een woning, zo willen deze leden weten.

Starterslening

Door de voorgestelde systematiek van annuïtaire aflossing, waarbij er vanaf dag 1 moet worden afgelost, dreigt de succesvolle starterslening haar waarde als stimuleringsinstrument te verliezen. De rente over deze lening, waarbij een starter later mag beginnen met aflossen, is dan immers niet meer aftrekbaar. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering inzicht te geven in het aantal starters dat hierdoor gedupeerd wordt. Wat zijn de gevolgen voor de doorstroming op de woningmarkt, zo vragen deze leden.

Rente over restschuld aftrekbaar maken

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in het Regeerakkoord dat vanaf 2013 tot en met 2017 de rente op de restschuld, die mogelijk ontstaat bij de verkoop van een woning, onder voorwaarden maximaal vijf jaar aftrekbaar wordt. Volgens genoemde leden is het echter aannemelijk dat een deel van deze huishoudens niet in staat zal zijn de restschuld (gemiddeld € 30.000 voor 15% van de eigenaar bewoners in 2011) die zou ontstaan bij verkoop van hun woning, binnen vijf jaar af te lossen. Welke overwegingen liggen ten grondslag aan het bepalen van de termijn op vijf jaar, zo vragen deze leden. Gelden de bestaande loan-to-value grenzen hierbij ook? Zo ja, is dit dan niet beperkend voor huishoudens met een restschuld? Welke voorwaarden gelden bij deze regeling? Genoemde leden vragen ook of de regeling geldt voor huishoudens die na verkoop van hun woning in een huurwoning gaan wonen. Zo ja, waar kunnen zij hun rente op de restschuld aftrekken? Voorts vragen deze leden of de restschuldregeling wettelijk verplicht wordt. Nu is het immers zo dat banken de vrijheid hebben om restschulden al dan niet mee te financieren

Kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrekeningen zonder fiscale gevolgen eerder aanwenden voor aflossing eigenwoningschuld

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen naar de mogelijkheden om kapitaalverzekeringen, spaarrekening en beleggingsrekeningen zonder fiscale gevolgen eerder aan te wenden voor een vervroegde aflossing van de eigenwoningschuld. Wat zijn de budgettaire gevolgen van het verruimen van de fiscale vrijstellingen, waarbij er één tijdsklem komt (gelijk aan het bedrag dat nu geldt bij 20 jaar) na respectievelijk 10 jaar en 15 jaar?

Inzetten fiscale oudedagsreserve voor andere doeleinden

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen naar de fiscale gevolgen en wettelijke belemmeringen bij het aanwenden van het tegoed van de fiscale oudedagsreserve voor andere doeleinden, zoals aflossing van de eigenwoningschuld en betaling van de premie voor kapitaalverzekeringen en spaarrekeningen eigen woning?

Brief EPN

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering in te gaan op de vragen die de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) stelt in haar brief van 26 oktober 2012 over de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning.

Wet elektronische registratie notariële akten

In de nota naar aanleiding van het verslag lezen de leden van de ChristenUnie-fractie dat er jaarlijks circa 300.000 onderhandse akten worden geregistreerd. Voor ongeveer 260.000 van deze onderhandse akten vervalt straks de mogelijkheid om deze te registreren. In de nota stelt de regering dat de behoefte om een onderhandse akte te laten registreren veelal is gebaseerd op een misvatting over de juridische gevolgen van de registratie. Echter, volgens genoemde leden laat men onderhandse akten registreren zodat de akte hiermee wordt voorzien van een vaste dagtekening, die daarmee ook voor derden vaststaat, bijvoorbeeld de Belastingdienst. Volgens de leden van de ChristenUnie-fractie kunnen betrokkenen/aanbieders ter registratie er om velerlei redenen een aanmerkelijk belang bij hebben dat de dagtekening op het aangeboden stuk vaststaat. Daarom vragen zij waarom de regering in deze beantwoording voorbij gaat aan het belang dat betrokkenen hechten aan deze dagtekening?

Wet verhuurderheffing

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in de nota naar aanleiding van het verslag dat de heffing gezien moet worden in het licht van de hogere verdiencapaciteit voor verhuurders als gevolg van de verruiming van het huurbeleid. Echter, in de niet-gereguleerde sector geldt juist dat verhuurders alle ruimte hebben om hun huren aan te passen om zo hun verdiencapaciteit op peil te houden. Waarom is er niet voor gekozen om de verhuurderheffing ook te laten gelden voor die één op de drie particuliere verhuurders die zich in de niet-gereguleerde sector bevinden, zo vragen genoemde leden.

Het is de bedoeling dat de huurverhoging op grond van inkomen hoger uitvalt dan de verhuurderheffing waardoor de corporaties meer ruimte krijgen voor investeringen in nieuwe woningen en verbetering en verduurzaming van bestaande woningen. Genoemde leden vragen of er een beeld is hoe deze effecten per regio uitvallen aangezien in sommige regio’s de huren al dicht tegen het marktconforme niveau zitten. Deze leden vragen hoeveel procent van de corporatiewoningen een huurniveau hebben dat al dicht tegen de 4,5% van de WOZ-waarde ligt. Deze leden vragen specifiek wat de consequenties van de verhuurderheffing zijn voor krimpgebieden.

Ook wijzen deze leden op het feit dat er verhuurders zijn die bovengemiddeld veel huurwoningen verhuren aan mensen met lage inkomens waardoor de ruimte voor extra huurverhoging op grond van inkomen beperkter is, terwijl de verhuurderheffing op grond van de WOZ-waarde wordt bepaald. Om deze twee redenen (regionale verschillen WOZ-waarde en verschillen in inkomensniveau huurders) vragen genoemde leden hoe gewaarborgd kan worden dat corporaties niet meer aan de heffing kwijt zijn dan er aan extra huren binnenkomt. Is dit geen reden om te kijken naar een meer gedifferentieerde grondslag voor de verhuurderheffing? Genoemde leden geven in overweging het huurniveau niet te baseren op inkomen en WOZ-waarde maar alleen op basis van de WOZ-waarde met een goede overgangsregeling. Compensatie van de hogere huren voor de lagere inkomens kan dan geregeld worden via een aangepaste huurtoeslag. Volgens deze leden zijn er dan geen problemen met de privacy of met relatief hoge huren terwijl het inkomen van de huurder inmiddels fors is afgenomen.

Verder vragen deze leden een reactie op de opmerking van het CBP dat in de gekozen opzet het extra aanbod van huurwoningen vanuit maatschappelijk oogpunt op een dure wijze wordt gerealiseerd. Deze leden vragen of er harde afspraken komen met de corporaties om de extra financiële ruimte ook daadwerkelijk in te zetten voor genoemde doelen.

Genoemde leden vragen een reactie op de constatering van het CPB dat de heffing alleen geldt voor woningen met een huur beneden een grenswaarde. Klopt het dat woningen van verhuurders die kans zien de huren van deze woningen via huurharmonisatie te verhogen tot boven de grenswaarde ondanks hogere inkomsten buiten de heffing vallen? Klopt het dat er in 2009 circa 350.000 corporatiewoningen (met een gezamenlijke WOZ-waarde van € 66 mld.) waren waarvan de feitelijke huur lager lag dan de grenswaarde, maar de maximale redelijke huur hoger lag dan deze grenswaarde, zo vragen deze leden en dat deze woningen door huurharmonisatie buiten de heffing kunnen gaan vallen? Genoemde leden vragen in dit licht of de regering het redelijk vindt dat de verhuurderheffing alleen geldt voor woningen onder de liberalisatiegrens.

Overig: deelakkoord en Regeerakkoord

Assurantiebelasting

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wat de koopkrachteffecten zijn voor grote bedrijven en tuinbouwbedrijven van het verhogen van de assurantiebelasting naar 21%.

Overbruggingsregeling AOW-verhoging

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen naar de invulling van de overbruggingsregeling voor de AOW-verhoging. Waar zit het verschil tussen de bedragen voor 2013 en 2014 die genoemd worden in het deelakkoord en de bedragen die genoemd worden in het Regeerakkoord? Welke criteria en randvoorwaarden worden bij deze overbruggingsregeling gehanteerd?

Schrappen aftrekbaarheid provisies tussenpersonen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke provisiekosten nu wel en niet aftrekbaar zijn. Wat zijn de gevolgen van deze maatregel voor de lijfrentes?

Terugsluis vergroening

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in het Regeerakkoord dat de bij het Begrotingsakkoord gereserveerde middelen voor terugsluis vergroening gedeeltelijk worden ingezet voor lastenverlichting bij bedrijven ter compensatie van de SDE+ heffing (intensivering van € 375 mln.). Tegelijk lezen deze leden dat deze terugsluis door maatregel 114 weer volledig teniet wordt gedaan. Genoemde leden vragen hoe groot de lastenverlichting voor bedrijven bij compensatie van de SDE+ heffing nu precies is.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november