Inbreng Carola Schouten en andere Leden inzake Feitenrelaas systeemfraude met toeslagen

maandag 06 mei 2013 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën en andere Leden (CDA, PVV, SP, D66, GL, SGP, PvdD en 50plus) aan de staatssecretaris van Financiën 

Onderwerp:   Feitenrelaas systeemfraude met toeslagen

Kamerstuk:    17 050

Datum:            6 mei 2013

De leden van de fracties van het CDA, de PVV, de SP, D66, de ChristenUnie, GroenLinks, de SGP, de PvdD en 50plus hebben kennisgenomen van de brief met het feitenrelaas over de toeslagenfraude.

Een aantal vragen, die genoemde leden gesteld hebben bij de regeling van werkzaamheden, is helaas niet beantwoord en de brief roept ook nieuwe vragen op. Vandaar de volgende vragen.

Het Abvakabo-rapport

Bij het VAO Belastingdienst/Overige fiscale onderwerpen op 4 april jongstleden stelde de staatssecretaris:

“Ik kom volgende week met een brief naar aanleiding van de berichten vorige week over het rapport van de Abvakabo, waarin het ging over windhappers. Ik heb in de media aangegeven dat wij niet voor niets met spoor 3 bezig zijn. Dat betekent extra versterking van de handhaving en invordering door de Belastingdienst. In het kader van het regeerakkoord is behoorlijk wat extra geld beschikbaar gekomen om juist dit soort zaken aan te pakken. Ik heb ook gevraagd of in de berichten van de Abvakabo nog nieuwe elementen zitten, die nog niet eerder tot mij waren gekomen. Ik bericht de Kamer daarover. Dit verzoek neem ik daarin mee. Over de vraag of dat vervolgens exact via deze pilot of op een alternatieve manier wordt uitgewerkt, bericht ik de Kamer dan in de brief.”

Ondanks een rappel voor deze brief bij de regeling van werkzaamheden van 25 april 2013 heeft deze brief de Kamer nog steeds niet bereikt. Kan het kabinet deze brief, met onder andere een volledige reactie op het Abvakabo-rapport aan de Kamer doen toekomen?

De huidige zaak

Over de huidige zaak hebben genoemde leden een aantal vragen.

Waarom kon niet voorkomen worden dat eind 2011 dubieuze aanvragen met dezelfde BSN's toch uitbetaald werden?

Hoe konden mensen die geen zorgverzekering hebben, een zorgtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht? In elke apotheek wordt via VECOZO gecheckt of men een zorgverzekering heeft. Wordt dat nu ook bij de Belastingdienst/Toeslagen gedaan en zo ja sinds wanneer?

Hoe konden er meerdere huurtoeslagen verschaft worden voor mensen die op één adres ingeschreven staan? Vindt daarop geen controle plaats?

Hoeveel spookburgers zijn er in Nederland op dit moment en bouwen zij allemaal AOW-rechten op?

In mei 2012 en daaropvolgend in juli 2012 is een bestuurlijk dossier met de modus operandi opgesteld en bekend gemaakt bij de Belastingdienst, onderdeel Ministerie van Financiën en inspectie SZW. Was daarmee feitelijk de aanzet gegeven om ook bestuurlijk het toeslagensysteem aan te passen? Zo ja, welke aanpassingen hebben plaatsgevonden?

Hoe verhoudt de feitelijkheid van het bestuurlijk dossier zich met de tweede tussenconclusie?

Waarom is een periode van acht weken te kort om een aanvraag te beoordelen en te bepalen of er al dan niet een voorschot uitbetaald kan worden?

Waarom heeft de vermeende onmogelijkheid om binnen de wettelijke termijn een aanvraag te beoordelen niet geleid tot een voorstel tot wetswijziging?

Heeft het kabinet voldoende mogelijkheden om in gevallen van fraude - zoals in de onderhavige casus van de Bulgaren met tussenpersonen - om langs fiscale, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke weg geld terug te vorderen? Zijn er ook internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd?

Hoeveel geld is er onterecht uitbetaald in deze zaak? Hoeveel geld is er teruggevorderd in deze zaak en hoeveel geld is tot nu toe daadwerkelijk teruggehaald in deze zaak?

280 zaken van systeemfraude

De brief vermeldt:

“Tot nu toe heeft de FIOD 280 gevallen van systeemfraude met toeslagen afgehandeld. Van de genoemde 280 zaken hebben 183 betrekking op de periode na 15 september 2011. In een aantal zaken zijn forse straffen opgelegd.”

Bij de regeling van werkzaamheden vroegen deze leden ook om de inhoud van deze gevallen. Kan het kabinet aangeven om welke vormen van systeemfraude het ging in elk van deze gevallen? En kan het kabinet precies aangeven wat de definitie is van systeemfraude?

De 280 zaken zijn afgehandeld. Zijn er ook niet-afgehandelde zaken? Zo ja, hoeveel en wat zijn de feiten en verdenkingen?

Kan het kabinet een overzicht geven van het aantal zaken per jaar in de afgelopen acht jaar? Is er  sprake van een stijgende lijn?

Naast het individuele overzicht van elk van de systeemfraudezaken ontvangen deze leden ook  graag een overzicht van  overeenkomsten in deze 280 zaken van systeemfraude. Zijn de 280 zaken van systeemfraude met toeslagen onder te verdelen in een aantal typen systeemfraude? In hoeveel zaken betreft het fraude waarbij mensen via de aanvraag van een toeslag voor het eerst te maken krijgen met de Belastingdienst?

Verder vroegen deze leden bij de genoemde regeling van werkzaamheden ook een overzicht van alle vergelijkbare gevallen van fraude waarbij iemand kort naar Nederland komt, zich inschrijft, toeslagen of kinderbijslag aanvraagt en die vervolgens toegewezen krijgt, maar hier nooit inkomen heeft en eigenlijk ook nooit getraceerd kan worden. Dit overzicht hebben zij niet aangetroffen in de brief en zouden zij graag alsnog ontvangen.

Interview in Accountancy Nieuws

Genoemde leden hebben onderstaande opmerking van staatssecretaris twee jaar geleden in accountancy nieuws tot zich genomen.

“Maar criminele organisaties hebben ook wegen gevonden om de schatkist te tillen. En dat is geen traditionele  vorm van belastingfraude, zoals het verzwijgen van inkomsten, zwart sparen of  smokkel. Dat pakken we al hard aan. Dit  gaat een slag verder, mensen die nog helemaal geen belasting betaald hebben maar geld jatten uit de schatkist. Dat gebeurt bij voorlopige teruggaaf, toeslagfraude, vaak door gebruik te maken van  de identiteit van iemand anders.”

(Accountancynieuws, nummer 9, 6 mei 2011, pagina 14)

Welke gevallen van dit soort fraude waren toen bekend bij de staatssecretaris? Wie zijn er vervolgd en tot welke acties heeft dit geleid?

Over de omvang van de fraude tasten deze leden nog in het duister. Kan het kabinet een schatting geven van de omvang geven van bedrag dat gemoeid is met de fraudezaak waarover de brief gaat en hoeveel geld er verloren gaat door alle 280 systeemfraudezaken, die de FIOD aangepakt heeft?

Kan het kabinet ook een schatting geven van het totale bedrag dat door fraude verloren gaat bij de toeslagen, nu nog €1,4 miljard euro aan toeslagen terugbetaald moet worden?

Informatiepositie premier Rutte

De minister-president was op 26 april gerustgesteld door de voorlopige brief. Wist hij toen dat er bij benadering 280 zaken met systeemfraude waren?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november