Inbreng verslag Carola Schouten ten behoeve van Wijziging van de Wet minimumloon en -vakantiebijslag

woensdag 05 juni 2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Onderwerp:   Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

Kamerstuk:    33 623

Datum:            5 juni 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht. Deze leden willen graag de volgende vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om een toelichting over de schaal waarop de uitbetaling van het wettelijk minimumloon bij overeenkomsten van opdracht wordt omzeild. In welke mate speelt dit naast de postmarkt ook in andere sectoren, zo willen deze leden weten. Genoemde leden vragen of de regering kan inschatten hoeveel personen met een overeenkomst van opdracht als gevolg van het wetsvoorstel een hoger loon zullen ontvangen. Ook willen deze leden weten in welke mate het wetsvoorstel gevolgen heeft voor de werkgelegenheid bij de betreffende bedrijven.

De regering geeft aan dat het wettelijk minimumloon door het wetsvoorstel ook van toepassing wordt voor kleine werkzaamheden. Verder wordt er alleen aangegeven dat vrijwilligerswerk buiten de werkingssfeer van het wetsvoorstel valt, zo stellen de leden van de ChristenUnie-fractie vast. Deze leden vragen een toelichting of het wetsvoorstel ook gevolgen heeft voor overeenkomsten tussen particulieren, indien de arbeid tegen beloning maar niet beroeps- of bedrijfsmatig wordt verricht.

Als hiervan sprake is, waarom acht de regering het dan niet aanvaardbaar als particulieren onderling afspreken dat voor werkzaamheden die ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht worden verricht op een niet bedrijfs- of beroepsmatige wijze, een beloning wordt betaald die lager ligt dan het wettelijk minimumloon? De leden van de ChristenUnie-fractie denken bijvoorbeeld aan situaties waarbij de contractspartners in een familiale of vriendschappelijke relatie tot elkaar staan.

Genoemde leden vragen of de regering van plan is om na inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel arbeidsverhoudingen aan te wijzen die buiten de definitie van dienstbetrekking behoren te blijven. Zo ja, om welke arbeidsverhoudingen gaat het dan?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarop de inschatting van 50.000 personen waarvoor de uren geregistreerd moeten gaan worden is gebaseerd. Kan de regering de financiële consequenties voor de handhavingskosten toelichten, zo willen deze leden weten.

Genoemde leden vragen of de regering over het onderhavige wetsvoorstel een uitvoeringstoets heeft gevraagd. Zo ja, wat waren daarvan de bevindingen? Zo nee, waarom niet?

Inwerkingtreding

Op welke wijze zullen de voorgenomen wijzigingen met betrokkenen worden gecommuniceerd, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Ook vragen deze leden om een toelichting waarop de overgangstermijn van 6 maanden is gebaseerd.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november