Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten ten behoeve van een wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

woensdag 11 februari 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de Wet algemeen pensioenfonds

Onderwerp:   Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Kamerstuk:    34 117

Datum:           11 februari 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van de voorgestelde Wet algemeen pensioenfonds. Genoemde leden willen graag de onderstaande vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Karakteristieken van het algemeen pensioenfonds

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat het voor een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds niet mogelijk wordt om zich om te vormen tot een algemeen pensioenfonds (APF). Deze leden vragen de regering om een toelichting in hoeverre bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen toch behoefte bestaat aan het APF. Kan de regering ingaan op de voordelen die het APF voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kan bieden, zo willen deze leden weten. Genoemde leden vragen om een nadere toelichting op de mogelijkheden om de verplichtstelling bij bedrijfstakpensioenfondsen zodanig in te richten dat bedrijfstakpensioenfondsen ook toegang tot het APF kunnen krijgen.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke effecten de regering verwacht van de introductie van het APF op verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Deze leden vragen hoe het belang om sociale partners namens de deelnemers en gepensioneerden een optimale keuze te kunnen laten maken over het onderbrengen van het pensioen meegewogen is in het besluit om bedrijfstakpensioenfondsen uit te sluiten van het APF.

Ringfencing

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen een nadere toelichting op het beperken van de ruimte voor ringfencing bij vrijwillige aanvullende pensioenregelingen. Waarom wil de regering het niet mogelijk maken om een vrijwillige pensioenregeling die in aanvulling op de basispensioenregeling wordt uitgevoerd in een aparte ring onder te brengen, zo willen deze leden weten. Deze leden vragen of deze mogelijkheid vanwege het scheiden van enerzijds defined contribution saldi met individuele eigendomsrechten en anderzijds defined benefit aanspraken juist niet gewenst zou moeten zijn.

Inrichting (van het bestuur) van een algemeen pensioenfonds

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat een APF meerdere belanghebbendenorganen of verantwoordingsorganen kan hebben. Deze leden vragen of de regering nader kan ingaan op de verhouding tussen de verschillende belanghebbendenorganen of verantwoordingsorganen bij één APF, bijvoorbeeld bij meningsverschillen.

Genoemde leden willen tevens weten of de regering een explicietere afbakening kan geven van de taken en bevoegdheden van enerzijds het belanghebbendenorgaan of verantwoordingsorgaan en anderzijds het bestuur van het APF.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen op welke wijze bij de bepaling dat de omvang van het verantwoordingsorgaan minimaal twee keer het aantal werkgevers moet omvatten rekening wordt gehouden met een APF dat zich openstelt voor meerdere (kleine) werkgevers. Leidt deze kwantitatieve eis dan niet tot een in de praktijk moeilijk werkbare situatie, zo willen deze leden weten.

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten welke voorwaarden en regels gelden voor het samenvoegen van collectiviteitskringen binnen een APB. Kan de regering toelichten welke rol de DNB hierbij heeft in bijvoorbeeld het geval van waardeoverdracht binnen een collectiviteitskring of tussen collectiviteitskringen, zo vragen deze leden.

Uitkomsten internetconsultatie

De regering geeft aan dat in verschillende consultatiereacties is gewezen op een mogelijke spagaat tussen de korte termijn belangen van verschaffers van risicodragend kapitaal en de lange termijn belangen van het pensioenfonds en haar deelnemers. Mede met het feit dat het voor een gelijk speelveld niet nodig is om een keuze te kunnen maken uit alle rechtsvormen, heeft dit er toe geleid dat in het uiteindelijke wetsvoorstel alleen de rechtsvorm van een stichting mogelijk is. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering nader in kan gaan op de vraag in hoeverre het pensioengeld van deelnemers en pensioengerechtigden bij een APF met winstoogmerk al dan niet voldoende beschermd zou zijn. Zou een APF met winstoogmerk uitsluitend winst behalen op de kwaliteit en efficiëntie van de administratie en het vermogensbeheer, of is het risico te groot dat he ten koste gaat van de belangen van deelnemers en pensioengerechtigden? Hoe heeft de regering dit meegewogen in het besluit om alleen de rechtsvorm van de stichting mogelijk te maken, zo willen deze leden weten.

Regeldruk

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de regering een vergelijking maakt met het vergunningvereiste voor het oprichten van een PPI om de administratieve lasten voor het APF in te schatten. Deze leden vragen om een toelichting in hoeverre dit dan inhoudt dat het vergunningvereiste voor het APB ook lijkt op het vergunningvereiste voor een PPI. Verschuift het karakter van het APF hiermee dan niet op richting het karakter van een financiële instelling ten koste van het pensioen als arbeidsvoorwaarde, zo willen deze leden weten.

Overig

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wanneer de regering het wetsvoorstel in wil laten gaan. Op welk termijn worden de AMvB’s gepubliceerd zodat initiatiefnemers van een APB hier vroegtijdig rekening mee kunnen houden, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten of de regering voorziet in een evaluatie van het wetsvoorstel en binnen welk termijn deze evaluatie dan plaats zal vinden.

Artikelsgewijs

Artikel 112a lid 6

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een toelichting wat bedoeld wordt met dat de vergunning voor het uitoefenen van een algemeen pensioenfonds ‘persoonlijk’ is.

Artikel 112a lid 9

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten of de regering al meer inzicht kan bieden in de AMvB met betrekking tot de aanvraag, de procedure, de omstandigheden die kunnen leiden tot het wijzigen of intrekken van de vergunning en het werkkapitaal. Op welke wijze worden de belangen van de deelnemers bij de regels over de omvang van het werkkapitaal gewaarborgd, zo vragen deze leden. Genoemde leden vragen of de regering kan toelichten of het dragen van verzekeringstechnische risico’s door het werkkapitaal uitgesloten wordt.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november