Inbreng Carola Schouten ten behoeve van Wijziging Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen ivm harmonisatie van instrumenten ter bevordering arbeidsdeelname arbeidsbeperkten

woensdag 03 juni 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van een wijziging van de Participatiewet en andere wetten

Onderwerp:   Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Kamerstuk:    34 194

Datum:           3 juni 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de voorgestelde wetswijziging. Genoemde leden willen graag enkele vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De regering geeft aan dat over een zo eenduidig mogelijke inzet van jobcoaches overleg plaatsvindt tussen de gemeenten en het UWV. Kan de regering aangeven wanneer de uitkomst van dit overleg wordt verwacht en of de Kamer wordt geïnformeerd over het resultaat, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten welke voor- en nadelen de regering ziet om de gemaakte afspraken tevens te laten gelden voor de groep die meetelt als de quotumregeling van kracht wordt, zoals door de Landelijke Cliëntenraad wordt voorgesteld.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering kan toelichten om welke aspecten de geplande evaluatie zich zal richten.

Uniforme no-riskpolis voor doelgroep banenafspraak via UWV

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat in de gemaakte bestuurlijke afspraken gekozen is voor een horizonbepaling die in 2020 verstrijkt. Ook heeft de Werkkamer aangegeven dat voor gemeenten een vergelijkbare polis in theorie mogelijk is, maar op dit moment in de praktijk moeilijk realiseerbaar is. De genoemde leden vragen of de regering nader kan toelichten waarom dit op het moment moeilijk realiseerbaar is. Op basis waarvan wordt verwacht dat een vergelijkbare polis voor gemeenten rond 2020 alsnog mogelijk is, zo willen deze leden weten.

De leden van de ChristenUnie-fractie hoe voorkomen wordt dat onzekerheid over het voortbestaan van de no-risk leidt tot terughoudendheid bij werkgevers om mensen uit de doelgroep aan te nemen of in dienst te houden.

Mobiliteitsbonus voor doelgroep banenafspraak

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke effecten de regering verwacht voor de huidige doelgroep van de mobiliteitsbonus, als de mobiliteitsbonus voor de huidige doelgroep van maximaal € 7.000 per jaar (Wajongers zonder loondispensatie) dan wel € 3.500 per jaar (Wajongers met loondispensatie) verlaagd wordt naar € 1800 per jaar. Hoe worden mogelijke nadelige effecten van deze verlaging voorkomen, zo vragen deze leden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november