Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten ten behoeve van een Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd

woensdag 10 december 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van een wijziging van de Algemene Ouderdomswet

Onderwerp:   Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd

Kamerstuk:    34 083          

Datum:           10 december 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel tot versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Genoemde leden willen graag de onderstaande vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Inleiding

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe de regering oordeelt over de gevolgen van het wetsvoorstel voor de betrouwbaarheid en consistentie van het overheidsbeleid, aangezien recent (2012) nog besloten is om de AOW-leeftijd volgens het huidige tijdspad te verhogen. Kan de regering haar opvatting hierover onderbouwen, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat de regering in de Memorie van toelichting niet ingaat op de korte termijn werkgelegenheidseffecten van het voorstel om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Kan de regering aantonen welke werkgelegenheidseffecten het wetsvoorstel op de korte termijn heeft, zo vragen deze leden.

Noodzaak versnelde verhoging pensioenleeftijd

De regering geeft aan dat het CPB in haar laatste houdbaarheidsstudie concludeert dat de overheidsfinanciën op lange termijn houdbaar zijn, met name door de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. Kan de regering met cijfers onderbouwen waarom de budgettaire problematiek zo omvangrijk en acuut is dat een snellere verhoging van de AOW-leeftijd op korte termijn noodzakelijk is, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Deze leden willen weten of de voorgestelde versnelling alleen vanwege overheidsfinanciën ingegeven, of dat de regering kan aantonen dat een tussentijdse snelle stijging van de levensverwachting de aanpassing nodig maakt.

In de Memorie van toelichting staat een grafiek (grafiek 1) met de gemiddelde levensverwachting bij 65 jaar voor mannen en vrouwen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering in een grafiek de levensverwachting bij 65 jaar uitgesplitst voor laagopgeleide en hoogopgeleide mannen en vrouwen kan laten zien.

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een toelichting waarom de regering de huidige overbruggingsregeling toereikend vindt. Hoe oordeelt de regering over het functioneren en de bekendheid van de regeling, zo vragen deze leden. Genoemde leden willen weten hoeveel personen gebruik maken van de overbruggingsregeling en hoeveel aanvragen zijn afgewezen. Kan de regering aangeven in hoeverre het gereserveerde budget voor de overbruggingsregeling daadwerkelijk wordt gebruikt, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten waarom de regering er niet voor kiest om de huidige overbruggingsregeling te verruimen, aangezien door de snellere stijging van de AOW-leeftijd het inkomenseffect op mensen met een AOW-gat groter is en de maatregel op al korte termijn ingaat.

Kan de regering aangeven hoeveel mensen getroffen worden door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en hoe groot het gemiddelde en maximale inkomensverlies voor de betrokkenen per jaar is.

Financiële paragraaf

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat het wetsvoorstel geen structurele besparing oplevert, en dat met ongeveer een derde van de totale besparing een aanzienlijk deel weglekt. Waarom kiest de regering gezien de beperkte bijdrage aan het houdbaar maken van de overheidsfinanciën dan toch voor de voorgestelde maatregel, zo willen deze leden weten.

Het kabinet stelt dat de inkomenseffecten kunnen worden opgevangen door andere inkomensbronnen aan te spreken of langer door te werken. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen aan welke inkomensbronnen het kabinet denkt. Tevens willen genoemde leden weten hoe het kabinet er voor zorgt dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd tijdig bekend is, zodat mensen zich inderdaad kunnen voorbereiden op de inkomenseffecten.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november