Inbreng verslag Carola Schouten ten behoeve van Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

donderdag 25 juni 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van de implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

Onderwerp:   Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

Kamerstuk:    34 208          

Datum:           25 juni 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen. Genoemde leden willen graag enkele vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering op grond waarvan het bedrag van 55 miljard euro dat de komende jaren in het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds wordt gestort naar de huidige stand van zaken voldoende wordt geacht. Hoe oordeelt de regering over de verhouding tussen de budgettaire omvang van het afwikkelingsfonds en het balanstotaal van de Europese banken, zo willen deze leden weten.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering uiteen kan zetten in hoeverre met betrekking tot de implementatie van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Bank Recovery and Resolution Directive) andere keuzes worden gemaakt dan in andere Europese landen waarvoor tevens de verordening inzake het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme geldt. Welke redenen zijn er dan hiervoor, zo willen deze leden weten.

Artikelsgewijs

Artikel 3A:44 Wft

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld kunnen worden aan de toepassing van het afschrijven of omzetten van kapitaalinstrumenten (AFOMKI) en de toepassing van het instrument van bail-in. Deze leden vragen of de regering kan toelichten welke redenen aanleiding kunnen zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken en aan welke regels wordt gedacht.

3A: 68 Wft

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een toelichting over wat de nadere invulling van de regels met betrekking tot de taakuitoefening van het afwikkelingsfonds zal gaan behelzen.

Artikelen 3A:71 en 3A:72 Wft

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere uitleg hoe gegarandeerd wordt dat de niet-herroepbare betalingstoezeggingen daadwerkelijk opeisbaar zijn indien hier een beroep op wordt gedaan.

3A:74 Wft

Mocht het afwikkelingsfonds voor een benodigde bijdrage over onvoldoende middelen beschikken en de ex post bijdragen niet tijdig beschikbaar zijn, dan wordt voorzien in de mogelijkheid om leningen te sluiten met derden en bij financieringsregelingen van andere lidstaten. De leden van de ChristenUnie-fractie ontvangen graag een toelichting welke nadere regels en voorwaarden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur hieraan zullen worden gesteld.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november