Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten ten behoeve van Verzamelwet SZW 2016

dinsdag 22 september 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Verzamelwet SZW 2016

Onderwerp:   Verzamelwet SZW 2016

Kamerstuk:    34 273          

Datum:           22 september 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016. Genoemde leden willen graag enkele vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat de oorspronkelijk in het wetsvoorstel opgenomen concentratie van het beroep tegen Wav-boetes bij de rechtbank Den Haag onderdeel was van de Taakstellingsoperatie 2016-2018. Hoe worden de financiële gevolgen opgevangen nu de beoogde concentratie vooralsnog niet doorgaat, zo willen deze leden weten. Deze leden vragen of de regering ondanks de kritiek van de Raad van State vasthoudt aan het plan om het beroep tegen Wav-boetes te concentreren bij de rechtbank van Den Haag. Wanneer gaat het kabinet dit wetsvoorstel dan indienen, zo vragen genoemde leden.

Kostendelersnorm en studenten

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting op de keuze voor de eis dat de student bij aanvang van het onderwijs gelet op zijn leeftijd in aanmerking moet komen voor studiefinanciering. Deze leden vragen of dit niet tot het ongewenste effect leidt dat een persoon die voltijds studeert wordt aangemerkt als een kostendelende medebewoner, alleen omdat hij jonger dan 18 jaar was bij aanvang van de studie. Waarom kiest de regering niet voor de eis dat de student gelet op zijn leeftijd op enig moment tijdens het onderwijs in aanmerking moet komen voor studiefinanciering, zo willen deze leden weten.

Kostendelersnorm Participatiewet

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de betrokkenen van wie de uitkering volgend jaar lager uitvalt als gevolg van het herstel van de omissie hiervan al op de hoogte zijn gebracht. Zo nee, hoe en wanneer worden de betrokkenen dan hierover geïnformeerd?

De leden van de ChristenUnie-fractie of de regering bekend is met signalen over de gevolgen van de kostendelersnorm in de Participatiewet bij gezinnen met een Nederlandse partner, een buitenlandse partner en kinderen. De lagere uitkering van de Nederlandse partner kan in tegenstelling tot als deze gezinnen twee Nederlandse partners zouden hebben gehad, niet zondermeer worden opgevangen door als buitenlandse partner een eigen uitkering aan te vragen. De gemeente zou de uitkering immers moeten melden aan het IND. Hoe kunnen te grote negatieve (financiële) effecten voor deze gezinnen met kinderen worden voorkomen, zo vragen deze leden.

Uitvoering

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat het UWV een risico ziet in het met terugwerkende kracht in werking laten treden van artikel 20 WW, waarin een definitie van het begrip 'werkloos blijven' is opgenomen. Genoemde leden vragen om een toelichting op de consequenties die voor werknemers kunnen optreden als met terugwerkende kracht nieuwe verplichtingen van toepassing op de werknemer worden. Waarom kiest de regering er niet voor om de maatregel zonder terugwerkende kracht in te voeren, zo willen deze leden weten.

Artikelsgewijs

Onderdeel W (artikel 60c Participatiewet), artikel XIX, onderdeel B (artikel 29a IOAW), en artikel XX, onderdeel B (artikel 29a IOAZ)

De leden van de ChristenUnie stellen vast dat de gemeenten voortaan de mogelijkheid krijgen om mee te werken aan een schuldregeling als er sprake is van een vordering als gevolg van het niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenverplichting en waarbij als gevolg van dit gedrag een boete is opgelegd of aangifte is gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). Kan de regering aan de hand van voorbeelden of criteria toelichten in welke situaties de medewerking aan een schuldregeling opportuun wordt gevonden, zo vragen deze leden.

Het blijft voor gemeenten niet toegestaan om een vordering als gevolg van het niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenverplichting waarbij als gevolg van dit gedrag een boete is opgelegd, geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. Genoemde leden vragen op welke wijze voorkomen wordt dat een betrokkene na het einde van de schuldregeling als gevolg van het moeten aflossen van de boetes opnieuw in de financiële problemen komt.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november