Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten ten behoeve van een wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches

woensdag 23 september 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van een wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches

Onderwerp:   Inbreng wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches

Kamerstuk:    34 256          

Datum:            23 september 2015

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel en maken zich zorgen over het voortbestaan van de Ouderparticipatiecrèches. Zij zijn van mening dat de overheid maatschappelijk initiatieven niet moet ontmoedigen, maar moet stimuleren. Een wettelijke regeling voor Ouderparticipatiecrèches (OPC’s) moet wat deze leden betreft het maatschappelijk initiatief niet onnodig ingewikkeld maken of ongelijk behandelen ten opzichte van reguliere kinderopvang. Het is aan ouders om keuzes te maken over de vorm en inhoud van de opvang van hun kinderen en deze leden zijn van mening dat de overheid daarin niet sturend moet optreden. Zij hebben tegen die achtergrond de nodige vragen bij het wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat de regering zich beroept op de participatiesamenleving om te onderbouwen dat ouders die gebruik maken van en meewerken in OPC’s geen kinderopvangtoeslag meer gaan ontvangen. Is de regering met de ChristenUnie-fractie van mening dat het voor de participatiesamenleving in algemene zin van belang is dat eigen initiatief en maatschappelijke participatie als gevolg van overheidsbeleid niet onnodig onaantrekkelijker wordt, maar juist wordt gestimuleerd? Zo ja, kan de regering aangeven hoe daar in dit wetsvoorstel invulling aan is gegeven?

De leden van de fractie van de ChristenUnie maken zich zorgen over het schrappen van de kinderopvangtoeslag voor Ouderparticipatiecreches (OPC’s). Zij constateren dat de Raad van State stelt dat een dragende motivering voor het schrappen van de toeslag ontbreekt. Ouders geven bovendien aan dat de OPC’s - waarin van ouders een actieve bijdrage wordt gevraagd - dan onaantrekkelijker worden dan reguliere kinderopvang. Deelt de regering deze analyse? Zo nee, waarom niet?

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat de regering met casusberekeningen laat zien dat OPC’s voor ouders in de beschreven gevallen niet duurder uitvallen dan reguliere kinderopvang. Kan de regering aangeven of dat voor alle ouders die nu gebruik maken van OPC’s geldt? Zo ja, kan de regering dit nader onderbouwen? Zo nee, kan de regering aangeven in welke gevallen ouders die nu van een OPC gebruik maken straks duurder uit zijn dan wanneer zij gebruik zouden maken van de reguliere kinderopvang? Om welk percentage van de groep deelnemers aan de OPC’s gaat het dan, zo willen deze leden graag weten?

De leden van de fractie constateren dat de regering de kosten van de OPC’s en de reguliere kinderopvang vergelijkt, zonder daarbij aan te geven dat de OPC’s van ouders ook een betrokkenheid vraagt die anders is dan bij reguliere kinderopvang. Waarom denkt de regering dat als gevolg van dit wetsvoorstel desondanks geen benadeling ontstaat van OPC’s? Hoe wordt voorkomen dat ouders straks als gevolg van dit wetsvoorstel de inspanningen voor hun OPC niet meer vinden opwegen tegen het alternatief van reguliere kinderopvang?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de regering ook alternatieven heeft overwogen voor het schrappen van de kinderopvangtoeslag voor OPC’s, zoals bijvoorbeeld het deels verlagen van die toeslag of een extra tegemoetkoming via het kindgebondenbudget? Waarom heeft u niet voor deze alternatieven gekozen?

De leden van de ChristenUnie constateren dat de regering nu oploopt tegen de eenzijdigheid van de kinderopvangtoeslag. Waarom kiest de regering er niet voor ouders optimale keuzevrijheid te geven door de kinderopvangtoeslag te verlagen en het kindgebondenbudget te verhogen, zodat de tegemoetkoming vorm-neutraler wordt?

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat de regering fraudegevoeligheid bij OPC’s als reden aanwijst om geen kinderopvangtoeslag meer toe te kennen aan de daarbij betrokken ouders. Is er in de praktijk sprake geweest van fraude rond OPC’s? En waarom was het niet toekennen van kinderopvangtoeslag aan OPC’s de meest passende oplossing om het risico op fraude te adresseren? Zijn ook andere oplossingen overwogen, zo willen deze leden weten?

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat er kwaliteitseisen aan de OPC’s gaan worden gesteld en dat de regering de bevoegdheid krijgt om deze via AMvB nader uit te werken. Deze leden vragen zich af of daarmee de deur niet open wordt gezet voor een oerwoud aan regels voor de OPC’s? Kan de regering aangeven of deze vrees terecht is en zo nee, waarom niet?

De regering noemt financiële ondersteuning van de OPC’s vanuit de gemeente als een alternatief voor het wegvallen van de kinderopvangtoeslag. Heeft overleg met gemeenten plaatsgevonden over de mogelijkheden voor dergelijke financiële ondersteuning? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

Kan de regering aan de leden van de fractie van de ChristenUnie aangeven of er voor het stellen van kwaliteitseisen aan de OPC’s ook in de huidige praktijk aanleiding is geweest? Stelt de regering deze kwaliteitseisen preventief of in reactie op concrete misstanden bij OPC’s? Zo ja, welke? Zo nee, waarom acht de regering het dan toch nodig om kwaliteitseisen te stellen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november