ChristenUnie Gouda in actie tegen bordeeloverlast

donderdag 08 juni 2006 12:51

In Gouda heeft een exploitant van een bordeel gevraagd om uitbreiding van de vergunning. Harro Janssen, fractievoorzitter van de ChristenUnie: “Meestal is het lastig om in Gouda op dat punt echt iets concreets te bereiken. Een forse meerderheid in de raad is niet tegen bordelen. Daarom is het telkens weer zoeken naar mogelijkheden om de zaken een beetje in de goede richting om te buigen.”

De omwonenden van het bordeel zijn niet blij met deze 'voorziening'. Ze ervaren overlast en hebben vastgesteld dat de exploitant zich niet aan de regels houdt. De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen voorbereid naar aanleiding van de tips van de bewoners. Voordat de vragen zijn ingediend is echter steun gezocht bij de andere partijen Uiteindelijk zijn de vragen bijna raadsbreed ondersteund.

Harro Janssen: “Belangrijke les voor ons is geweest dat je, mits je daarvoor ook de tijd wil nemen en bereid bent compromissen te sluiten ook op dit soort dossiers best andere partijen achter je kunt krijgen. Je kunt je concentreren op de nadelen van zo'n samenwerking (bijvoorbeeld dat de scherpte van de vragen afneemt), maar wij willen ons juist richten op de voordelen. Zo komt vragen stellen met vrijwel alle partijen krachtiger over. We rekenen op een goede beantwoording vanuit het college zodat in elk geval de overlast wordt beperkt en wat ons betreft de uitbreiding wordt voorkomen.”Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Gouda
Postbus 1086
2800 BB GOUDA


Betreft: Handhaving rond het bordeel aan de Nieuwe Haven

Geachte voorzitter,

Ingevolge artikel 38 van het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Gouda” willen ondergetekenden u een aantal vragen stellen.

Onlangs ontvingen we van het ministerie van Justitie de Handhavingskrant. Daarin werd vermeld dat de nieuwe raad allereerst moet zorgen voor een college akkoord. Een belangrijk onderdeel van dat akkoord zou moeten zijn handhaving van gestelde regels. Ook in het college akkoord van Gouda valt onder het kopje veiligheid te lezen dat handhaving van belang is.

Onlangs ontvingen wij een brief van de Bewonersvereniging Kreng betreffende de handhaving van de vergunningsregels die gesteld zijn aan het bordeel aan de Nieuwehaven 330-332.

In de brief wordt het volgende gememoreerd:
 1. Er is sprake van het zich niet houden aan de openingstijden zoals die in de vergunning zijn vastgesteld.
 2. Het gebruik van de parkeerplaatsen zou vergroot moeten worden vanwege de aangevraagde uitbreiding van het aantal werkplekken.
 3. Club Jan Bik adverteert op zijn website openlijk dat er kan worden overnacht. Dit is tegen de regels van de vergunning.
 4. Het aantal dames waarmee Club Jan Bik adverteert op zijn website, zou hoger zijn dan in de vergunning is toegestaan.
Tevens ontvingen we het verslag van de bijeenkomst bewoners Nieuwehaven e.o. in verband met aanvraag om wijziging vergunning Club Jan Bik.

Voorgaande brengt ons tot de volgende vragen:
 1. Hoe verhoudt zich de uitbreiding van deze Club met het gemeentelijke prostitutiebeleid dat in elk geval geen uitbreiding van het (bestaande) aantal inrichtingen toestaat?
 2. Hoe is de gemeente omgegaan met de meldingen van KRENG van de overtredingen begaan door deze seksinrichting?
 3. In hoeveree speelt (de mate van) buurtoverlast mee in de beoordeling van het wel of niet verlenen van een vergunning voor uitbreiding van Club Jan Bik? Is hier een maat voor te geven? Wanneer is de grens bereikt?
 4. Hoe wordt toegezien op de naleving van de vergunningsvoorschriften? Hoe wordt overlast voorkomen?
 5. Wat is de afgelopen jaren uit de controles van Club Jan Bik gebleken, als het gaat om:
  1. de parkeersituatie rond Nieuwehaven 330-332;
  2. de geluidsoverlast veroorzaakt door Club Jan Bik;
  3. het zich houden aan openingstijden zoals vermeld in de huidige vergunning;
  4. aanwezigheid van illegale prostituees;
  5. Arbeidsomstandigheden en hygiëne.
 6. Hoe communiceert het college met bewonersvereniging KRENG?

Uw schriftelijke antwoorden op bovenstaande vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fracties van de ChristenUnie, SGP, CDA, PvdA, Gouda’s 50+ partij, Groen Links, SP, D66 en VVD

H.R. Janssen A.W.L. de Wit W.A.G. Hillenaar M.E.P. Caljouw-Rooijackers
E.P.M. de Lange H. Niezen M.M.M. van Asperen D.A. Bergman L.J. Werger
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Gouda in actie tegen bordeeloverlast'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > juni

Geen berichten gevonden